ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Perceptyx, Inc. vytvořila komplexní program ochrany osobních údajů, jehož cílem je pomoci nám respektovat a chránit vaše práva na ochranu osobních údajů.

Rámec Privacy Shield („štít soukromí“) s USA

Společnost Perceptyx, Inc. postupujte v souladu s rámci Privacy Shield mezi EU a USA a Privacy Shield mezi Švýcarskem a USA vydanými Ministerstvem obchodu USA, které se týkají shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost Perceptyx Ministerstvu obchodu USA doložila, že dodržuje principy rámce Privacy Shield. V případě rozporu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a principy rámce Privacy Shield mají přednost principy rámce Privacy Shield. Chcete-li získat další informace o programu Privacy Shield a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte web https://www.privacyshield.gov/.

Společnost Perceptyx přijímá nebo zpracovává údaje pracovníků ze Švýcarska za účelem jejich použití v kontextu pracovních vztahů v rámci programu Privacy Shield a souhlasí s tím, že bude spolupracovat se švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informace a dodržovat v souvislosti s těmito údaji pokyny vydané těmito úřady.

Společnost Perceptyx bude u všech budoucích přenosů osobních údajů z EU a Švýcarska dodržovat principy rámce Privacy Shield včetně ustanovení o odpovědnosti za budoucí přenosy. Společnost Perceptyx v souladu s principy rámce Privacy Shield nese právní odpovědnost v případě, že budou externí zprostředkovatelé, které pověříme zpracováním takových osobních údajů, postupovat v rozporu s principy rámce Privacy Shield, pakliže nedokážeme, že za událost vedoucí ke vzniku škod neneseme odpovědnost.

Ve shodě s principy rámce Privacy Shield se společnost Perceptyx zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z EU a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad rámce Privacy Shield, by se měly nejprve obrátit na společnost Perceptyx, a to:

e-mailem na adresu: customersupport@perceptyx.com nebo poštou na adresu: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592, USA

Společnost Perceptyx se dále zavázala, že nevyřešené stížnosti v souvislosti s rámcem Privacy Shield postoupí organizaci JAMs, která je alternativní službou pro řešení sporů se sídlem v USA. Pokud od nás neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud jsme vaši stížnost nezpracovali k vaší spokojenosti, na webu https://www.jamsadr.com/ můžete získat další informace nebo podat stížnost. Služby organizace JAMs jsou vám k dispozici bezplatně.

Za určitých podmínek mohou mít jednotlivci možnost zahájit závaznou arbitráž, jak stanovuje Příloha I rámce Privacy Shield. Další informace najdete na webu rámce Privacy Shield. Chcete-li získat další informace o rámci Privacy Shield a prohlédnout si certifikaci společnosti Perceptyx, navštivte web https://www.privacyshield.gov

Společnost Perceptyx, Inc. se zavazuje spolupracovat s úřady EU pro ochranu osobních údajů a švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informace a dodržovat v souvislosti s údaji pracovníků přenášenými z EU a Švýcarska v kontextu zaměstnaneckého vztahu pokyny vydané těmito úřady.

Za určitých okolností mohou být údaje pracovníků na výslovnou žádost vašeho zaměstnavatele dále předány třetím stranám (například jiným poskytovatelům průzkumů). Takoví příjemci musejí souhlasit, že budou dodržovat povinnost zachování důvěrnosti. Tyto třetí strany musejí souhlasit s tím, že budou takové osobní údaje používat jen k účelům, pro které je váš zaměstnavatel najal, a musejí buď: (1) dodržovat principy rámce Privacy Shield nebo jiného mechanismu povoleného příslušnými evropskými zákony na ochranu dat v souvislosti s přenosy a zpracováním osobních údajů, nebo (2) souhlasit s tím, že zajistí pro tyto osobní údaje přiměřená ochranná opatření, která neposkytují nižší stupeň ochrany než opatření stanovená v těchto zásadách. Společnost Perceptyx může rovněž zveřejnit osobní údaje za jinými účely nebo jiným třetím stranám, pokud s tím subjekt údajů souhlasí nebo o takové zveřejnění požádá.

Společnost Perceptyx podléhá pravomocem Federální obchodní komise USA v oblasti vyšetřování a vynucování zákonných předpisů.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZMĚNU NEBO ODSTRANĚNÍ

 1. Právo na přístup

  Subjekty údajů mají právo vědět, které jejich osobní údaje jsou obsaženy v databázích, a ujistit se, že jsou tyto osobní údaje přesné a relevantní pro účely, pro které společnost Perceptyx tyto osobní údaje shromáždila. Subjekty údajů mohou zkontrolovat vlastní osobní údaje uložené v databázích a v souladu s příslušnými zákony opravit, vymazat nebo zablokovat veškeré nesprávné údaje. Společnost Perceptyx umožňuje zákazníkům na důvodnou žádost a v souladu s principy rámce Privacy Shield získat přístup k jejich osobním údajům, aby mohli tyto údaje opravit nebo doplnit, budou-li nepřesné. Obecně platí, že tyto údaje poskytuje společnosti Perceptyx váš zaměstnavatel, tudíž je nejvhodnější ověřit si tyto informace v první řadě u něj.

  Zákazníci mohou upravit své osobní údaje po přihlášení ke svému účtu nebo zasláním písemné žádosti společnosti Perceptyx. Při úpravě svých osobních údajů musejí datové subjekty zadávat pouze pravdivé, úplné a přesné informace. Chtějí-li zákazníci požádat o vymazání osobních údajů, měli by zaslat písemnou žádost do kanceláře společnosti Perceptyx.

 2. Žádosti o osobní údaje

  Společnost Perceptyx si udržuje přehled o následujících okolnostech, a pokud tyto okolnosti nastanou, oznámí to příslušným zákonným a smluvním stranám: (a) přijetí právně závazné žádosti o zveřejnění osobních údajů od orgánu činného v trestním řízení, pokud to nezakazují zákony či předpisy, (b) přijetí žádosti od subjektu údajů. Jestliže společnost Perceptyx obdrží žádost o přístup k osobním údajům od zákazníka některého svého zákazníka, odkáže společnost Perceptyx takový subjekt údajů na daného zákazníka, pokud jí zákon nebo smlouva s tímto zákazníkem neukládají jiné povinnosti.

 3. Vyhovění žádostem o přístup, úpravy a opravy
  Společnost Perceptyx se pokusí včas reagovat na všechny přiměřené písemné žádosti o kontrolu, úpravu nebo deaktivaci osobních údajů. 

Interní zaměstnanci společnosti Perceptyx

Společnost Perceptyx, Inc. bere ochranu vašich osobních údajů velice vážně. Zaměstnanci společnosti Perceptyx obdrželi pokyny ohledně toho, jak správně nakládat se soukromými informacemi, a každoročně se účastní školení o ochraně osobních údajů. Pokud by se zjistilo, že některý zaměstnanec společnosti Perceptyx zachází s vašimi důvěrnými osobními informacemi nesprávně nebo nedodržuje tyto zásady, bude s ním zahájeno interní disciplinární řízení, jehož součástí bude i nápravné školení, a související postihy mohou zahrnovat i rozvázání pracovního poměru.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu společnosti Perceptyx, Inc.

Společnost Perceptyx, Inc. respektuje soukromí návštěvníků jejích webových stránek. Z toho důvodu jsme sestavili tyto zásady ochrany osobních údajů na webu. Aktuální verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na webu společnosti Perceptyx na stránce https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Společnost Perceptyx uchovává dvě jedinečné sady dat.

První obsahuje data shromažďovaná od veřejných návštěvníků našich webů, která mohou být shromažďována z webových protokolů (IP adresy a čas návštěvy), a rovněž informace dobrovolně odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře, jako je například vaše jméno, e-mailová adresa a jiné podobné informace („vaše údaje“). Vaše údaje použijeme k tomu, abychom mohli reagovat na žádosti, se kterými se na nás obrátíte, a občas se můžeme na základě vašich údajů snažit o lepší pochopení vašich potřeb a toho, jak bychom mohli zlepšit naše weby, produkty a služby. Pomocí těchto informací vás nikdy nebudeme kontaktovat, pokud o to výslovně nepožádáte.

Druhá sada údajů obsahuje informace o zaměstnancích, které nám poskytl váš zaměstnavatel za účelem „předběžného zadání“ demografických údajů do našeho nástroje pro vykazování průzkumů. Tyto údaje jsou společností Perceptyx a jejími zprostředkovateli zpracovávány jako důvěrné. Tyto údaje se používají k vytváření souhrnných sestav pro různé vykazovací jednotky u vašeho zaměstnavatele. Nástroj pro vykazování obsahuje bezpečnostní opatření, která brání ve výběru jednotlivých údajů, sestavy totiž nelze zobrazit pod minimální prahovou hodnotou počtu příjemců průzkumu.

Když navštívíte některý z našich webů, shromažďuje počítač hostující náš web („webový server“) informace z webových protokolů. Webový server automaticky rozpoznává neosobní údaje, jako jsou datum a čas vaší návštěvy našeho webu, vámi navštívené stránky, web, ze kterého jste přišli, typ prohlížeče, který používáte (např. Firefox), typ operačního systému, který používáte (např. Mac OS X Lion), a název domény a adresa vašeho poskytovatele internetu (např. Verizon FIOS).

Pracujete-li s naším nástrojem pro vykazování průzkumů, může tento web využívat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubor cookie je informace, kterou náš webový server při vaší návštěvě určitého webu odešle do vašeho počítače (konkrétně do souboru prohlížeče). Když se pak na náš web vrátíte, náš web zjistí, zda máte v počítači některý z našich souborů cookie. Naše soubory cookie pomáhají poskytovat další funkce webu a umožňují nám přesněji analyzovat využití webu a určit, jaká úroveň přístupu by vám měla být udělena. Náš web může například nastavit ve vašem prohlížeči soubor cookie, který zařídí, že si nebudete muset pamatovat heslo a zadávat ho při návštěvě webu vícekrát.

Tento web používá IP adresy. IP adresa je číslo, které váš poskytovatel internetu přidělil vašemu počítači, abyste mohli získat přístup na internet. IP adresa se většinou při každém připojení k internetu mění (pokud se jedná o „dynamickou“ adresu). Mějte však na paměti, 

že pokud máte širokopásmové připojení, v závislosti na konkrétních okolnostech je možné, že IP adresa, kterou shromáždíme, nebo dokonce i soubor cookie, který použijeme, mohou obsahovat informace, které by mohly být považovány za informace umožňující identifikaci osoby. Je tomu tak proto, že u některých širokopásmových připojení se vaše IP adresa nemění (je „statická“) a mohlo by být možné ji přiřadit k vašemu osobnímu počítači. Vaši IP adresu používáme k získávání souhrnných informací o využití a ke zlepšování našeho webu.

Měli byste mít na paměti, že tento web není určen osobám mladším 18 let a ani se je nesnaží oslovit. Neshromažďujeme informace umožňující identifikaci osoby o žádné osobě, o níž víme, že je mladší 18 let.

Oblasti tohoto webu, které shromažďují vaše údaje, jsou také nakonfigurovány tak, aby používaly šifrování SSL (Secure Socket Layer), které je v oboru považováno za standardní; abyste však mohli tohoto nastavení využívat, váš prohlížeč musí podporovat ochranu pomocí šifrování.

Vaše údaje můžeme sdílet se zprostředkovateli, dodavateli nebo partnery společnosti Perceptyx, Inc. v souvislosti se službami, které tito jednotlivci nebo subjekty poskytují společnosti Perceptyx, Inc. nebo ve spolupráci s ní. Tito zprostředkovatelé, dodavatelé nebo partneři nesmějí tyto údaje používat žádným jiným způsobem než k poskytování služeb společnosti Perceptyx, Inc. nebo služeb týkajících se spolupráce, kterou se společností Perceptyx, Inc. navázali.

Společnost Perceptyx, Inc. si vyhrazuje právo sdílet vaše údaje, aby mohla reagovat na oprávněné žádosti o informace od státních orgánů nebo na základě zákonné povinnosti. Za mimořádně vzácných okolností, kdy se jedná o bezpečnost na národní, státní nebo podnikové úrovni (například jako při teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v září roku 2001), si společnost Perceptyx, Inc. vyhrazuje právo sdílet s příslušnými státními orgány celou naši databázi návštěvníků a zákazníků.

Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout třetí straně v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem předmětu podnikání tohoto webu, kterého se informace týkají; v takovém případě budeme od příslušného kupce vyžadovat souhlas s tím, že bude s vašimi údaji nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pro potřeby našich návštěvníků tento web v současné době obsahuje odkazy na řadu webů, které mohou podle našeho mínění obsahovat užitečné informace. Na tyto weby se nevztahují zásady a postupy, které jsme zde popsali. Potřebujete-li informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů, zabezpečení, shromažďování dat a distribuce, doporučujeme vám obrátit se přímo na příslušné weby.

Chcete-li požádat o odebrání z našich seznamů kontaktních údajů, napište společnosti Perceptyx, Inc. na tuto adresu:

Perceptyx, Inc

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590, USA

Upozorňujeme, že zatímco budeme pracovat na aktualizaci našich seznamů, můžete dále dostávat naše materiály. Tyto zásady ochrany osobních údajů pro web můžeme čas od času aktualizovat. Po jejich aktualizaci dáme aktualizované zásady k dispozici na této stránce.