מדיניות פרטיו

Perceptyx, Inc.‎ קבעה תוכנית פרטיות מקיפה, שנועדה לעזור לנו לשמור ולהגן על הזכות שלך לשמירה על פרטיות הנתונים שלך.

הסכמי עקרונות Privacy Shield של ארה”ב1

.‎ מצייתת לעקרונות של הסכמי Privacy Shield בין ארה”ב לאיחוד האירופי והסכמי Privacy Shield בין ארה”ב לשווייץ, כפי שנקבעו על-ידי משרד המסחר של ארה”ב בקשר לאיסוף מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי ומשווייץ אל ארה”ב, לשימוש הנעשה בו ולשמירתו. Perceptyx הוכיחה למשרד המסחר כי היא מצייתת לעקרונות .Privacy Shield במקרה של סתירה בין התנאים של מדיניות הפרטיות הזו לבין עקרונות ,Privacy Shield עקרונות Privacy Shield הם שיקבעו. למידע נוסף על תוכנית Privacy Shield לצפייה בהסמכה שלנו, בקר בכתובת

Perceptyx מקבלת או מעבדת נתוני משאבי אנוש משווייץ כדי להשתמש בהם בהקשר של יחסי עבודה במסגרת עקרונות .Privacy Shieldמו כן, היא מסכימה לשתף פעולה עם הנציבות הפדרלית של שווייץ בנושא הגנה על נתונים ומידע ולפעול לפי עצתם של רשויות אלה בקשר לנתונים הללו.

Perceptyx מצייתת לעקרונות Privacy Shield בכל ההעברות של נתונים אישיים שמגיעות מהאיחוד האירופי ומשווייץ, לרבות תנאי החבות הקשורים להעברות מידע. Perceptyx תישא בחבות בהתאם לעקרונות Privacy Shield אם סוכני צד שלישי שמעבדים לבקשתנו את הנתונים בשמנו עושים זאת באופן שלא תואם לעקרונות ,Privacy Shieldאלא אם כן נוכיח שאיננו אחראים לאירוע שהוביל לנזק.

בהתאם לעקרונות Privacy Shield‏, Perceptyx מתחייבת לטפל בתלונות המתייחסות לפעילות שלנו במסגרת איסוף המידע האישי שלך או השימוש בו. אנשים מהאיחוד האירופי ומשווייץ שיש להם שאלות או תלונות לגבי מדיניות Privacy Shieldשלנו מתבקשים לפנות תחילה ל-Perceptyx באופן הבא:

בדואר אלקטרוני בכתובת

או בדואר רגיל בכתובת: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 United States

בנוסף לכך, במקרה של תלונות בנושא Privacy Shield לא נמצא להן פתרון, Perceptyx מחויבת להפנות את התלונות האלה לגורם החלופי הבא: ארגון JAMS המספק שירותים לפתרון סכסוכים וממוקם בארצות הברית. אם לא תקבל מאתנו אישור על קבלת התלונה בזמן, או אם לא טיפלנו בתלונה שלך לשביעות רצונך, פנה לארגון JAMS או בקר באתר האינטרנט שלו כדי לקבל מידע נוסף או כדי להגיש תלונה. השירותים של JAMS עומדים לרשותך ללא עלות.

ייתכן שלאנשים תהיה אפשרות, בתנאים מסוימים, לפנות לבוררות מחייבת, כמצוין בנספח I להסכמי עקרונות Privacy Shield . ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של Privacy Shieldלמ ידע נוסף על הסכמי עקרונות Privacy Shield ולצפייה בהסמכה של ,Perceptyx בקר בכתובתhttps://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc.‎ מתחייבת לשתף פעולה עם רשויות האיחוד האירופי להגנה על נתונים (DPA) ועם הנציבות הפדרלית של שווייץ בנושא הגנה על נתונים ומידע (FDPIC) ולפעול לפי עצתם של רשויות אלה בקשר לנתוני משאבי אנוש המועברים מהאיחוד האירופי ומשווייץ בהקשר של יחסי עבודה.

בנסיבות מסוימות ובכפוף לבקשה מפורשת מהמעסיק ניתן להעביר נתוני משאבי אנוש לגורמי צד שלישי )כגון ספקים אחרים של שירותי סקרים. (מקבלי המידע האלה חייבים להסכים לציית לחובת השמירה על סודיות. גורמי צד שלישי אלה חייבים להסכים להשתמש בנתונים האישיים אך ורק למען המטרות שלשמן פנה אליהם המעסיק שלך והם חייבים למלא אחד משני התנאים הבאים: (1) לציית לעקרונות Privacy Shield או למסגרת אחרת שהחוקים להגנה על נתונים באירופה מתירים להשתמש בה כדי להעביר ולעבד נתונים אישיים; או (2)הסכים להגן על הנתונים האישיים באמצעות אמצעי הגנה מתאימים שמספקים הגנה ברמה שלא נופלת מזו שמספקים אמצעי ההגנה המתוארים במדיניות זו. Perceptyx רשאית גם לחשוף נתונים אישיים למטרות אחרות או לגורמי צד שלישי אחרים, וזאת בתנאי שנושא הנתונים הסכים לחשיפה או ביקש אותה.

Perceptyx כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של ועדת הסחר הפדרלית (FTC) של ארה”ב.

הזכות לגשת לנתונים אישיים, לשנות אותם או למחוק אותם

 1. .    זכות הגישה.

  לנושאי הנתונים יש זכות לדעת אילו נתונים אישיים נכללים במסדי הנתונים ולהבטיח שהנתונים האישיים האלה מדויקים ורלוונטיים כנדרש על מנת לשרת את המטרות שלשמן Perceptyx אספה אותם. נושאי הנתונים רשאים לעיין בנתונים האישיים שלהם השמורים במסדי הנתונים ולתקן, למחוק או לחסום נתונים שאינם נכונים, ככל שמתיר זאת החוק החל. בהינתן בקשה סבירה וכפי הנדרש בכפוף לעקרונות Privacy Shield‏, Perceptyx מאפשרת ללקוחות לגשת לנתונים האישיים שלהם, כדי לתקן אי דיוקים בנתונים האלה. באופן כללי, המעסיק שלך הוא זה שמספק את הנתונים האלה ל-Perceptyx, ולכן מומלץ תחילה לאמת את המידע מול המעסיק.

  הלקוחות רשאים לערוך את הנתונים האישיים שלהם בפרופיל החשבון שלהם או לבקש מ-Perceptyx בפנייה בכתב לעשות זאת בשבילם. כאשר נושאי נתונים משנים את הנתונים האישיים שלהם, המידע שהם מספקים חייב להיות נכון, מלא ומדויק. כדי לבקש למחוק נתונים אישיים, על הלקוחות להגיש בקשה בכתב למשרדי .Perceptyx

 2. .    בקשות לגבי נתונים אישיים.

  Perceptyx תעקוב אחר התרחישים הבאים ותשלח הודעה מראש לגורמים הרלוונטיים בכפוף לחוק ולחוזה בכל אחד מהמקרים הבאים): א(רשויות אכיפת החוק יבקשו מאתנו לחשוף את הנתונים האישיים - נהיה מחויבים לציית לבקשה אלא אם כן יש חוקים או תקנות שאוסרים עלינו לעשות זאת; )ב(נקבל בקשות מנושא הנתונים. אם לקוח של לקוח שלנו יבקש מ-Perceptyx לקבל גישה לנתונים האישיים שלו, Perceptyx תפנה את נושא הנתונים אל הלקוח שלנו, אלא אם כן נידרש לפעול בצורה אחרת בכפוף לחוק או לחוזה שנחתם עם הלקוח שלנו.

 3. טיפול בבקשות לגישה, לשינוי ולתיקון
  Perceptyx תעשה כל מאמץ לענות בזמן לכל פנייה בכתב הכוללת בקשה סבירה לעיין בנתונים אישיים, לשנות אותם או לבטל אותם

עובדים פנימיים של Perceptyx

.‎ מתייחסת לפרטיות שלך ברצינות רבה. עובדי Perceptyx מקבלים הנחיות לטיפול נכון במידע פרטי ונדרשים להשתתף בהדרכות בנושא פרטיות פעם בשנה. אם יתברר כי עובד של Perceptyx לא טיפל כשורה במידע הפרטי הסודי שלך או לא ציית למדיניות הזו, יינקטו כלפיו צעדים משמעתיים פנימיים, כולל הדרכה מתקנת ואף פיטורין במקרים מסוימים.

הצהרת הפרטיות באתר האינטרנט של Perceptyx, Inc

.‎ מכבדת את הפרטיות של המבקרים באתר האינטרנט שלה. לכן גיבשנו את מדיניות הפרטיות הזו של אתר האינטרנט. הגרסה עדכנית ביותר של הצהרת הפרטיות הזו זמינה באתר האינטרנט של Perceptyx בכתובת https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx מנהלת שתי ערכות נתונים ייחודיות

הערכה הראשונה כוללת נתונים הנאספים ממבקרים ציבוריים באתר האינטרנט שלנו. הנתונים האלה עשויים להיאסף מיומני רישום של אתר האינטרנט )כתובת IP וזמני הביקורים(ביחד עם כל מידע אחר שמוסרים המבקרים מרצונם בטופס ליצירת קשר, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ומידע דומה אחר )להלן “המידע שלך”.(נשתמש במידע שלך כדי לענות לבקשות שתשלח לנו, ומעת לעת, אנחנו עשויים לעיין במידע שלך כדי להבין בצורה טובה יותר מה הצרכים שלך ואיך אפשר לשפר את אתרי האינטרנט, המוצרים והשירותים שלנו. לעולם לא נשתמש במידע הזה כדי ליצור איתך קשר, אלא אם כן תבקש במפורש שניצור איתך קשר

ערכת הנתונים השנייה כוללת מידע על עובדים שהמעסיק שלך מספק לנו. אנחנו משתמשים במידע הזה כדי “לאכלס מראש” את כלי דיווח הסקרים בנתונים דמוגרפיים. Perceptyx והסוכנים שלה שומרים על סודיות הנתונים האלה. הנתונים האלה משמשים לעריכת דוחות נצברים על יחידות דיווח שונות בתוך הארגון של המעסיק שלך. אנחנו מטמיעים בכלי הדיווח אמצעי בטיחות שמונעים בחירה של נתונים ספציפיים, מכיוון שלא ניתן להציג דוחות מתחת ל”סף מינימלי” של נמעני סקר

מידע מיומני אינטרנט נאסף כשאתה מבקר באחד מאתרי האינטרנט שלנו דרך מחשב שמארח את אתר האינטרנט שלנו )שנקרא “שרת אינטרנט”.(שרת האינטרנט מזהה באופן אוטומטי מידע לא אישי מסוים, כגון התאריך והשעה שבהם ביקרת באתר, הדפים שביקרת בהם, אתר האינטרנט שממנו הגעת, סוג הדפדפן שלך )לדוגמה, (FireFox, מסוג מערכת ההפעלה שלך )לדוגמה, (Mac OS X Lion, ושם התחום והכתובת של ספק שירותי האינטרנט שלך )לדוגמה, .(Verizon FIOS

אם אתה משתמש בכלי דיווח הסקרים, אתר האינטרנט הזה עשוי להשתמש בטכנולוגיה שנקראת. “Cookie”קובץ Cookie הוא פיסת מידע ששרת האינטרנט שלנו שולח למחשב שלך )למעשה לקובץ הדפדפן שלך) כשאתה נכנס לאתר אינטרנט. אחר כך כשתחזור, האתר שלנו יזהה אם אחד מקובצי ה-Cookie שלנו נמצא במחשב שלך. קובצי ה-Cookie שלנו מרחיבים את הפונקציונליות של האתר ועוזרים לנו לנתח את השימוש באתר בצורה מדויקת יותר ולקבוע את רמת הגישה שתקבל לדיווח. למשל, האתר שלנו עשוי להגדיר בדפדפן שלך קובץ Cookie שזוכר בשבילך את הסיסמה שהקלדת ואחר כך מזין אותה באופן אוטומטי כדי שלא תצטרך להקליד אותה יותר מפעם אחת במהלך הביקור באתר.

אתר האינטרנט הזה משתמש בכתובות Internet Protocol ‏)שנקראות כתובות IPכתובת .(IP היא מספר שספק שירותי האינטרנט מקצה למחשב שלך כדי שתהיה לך גישה לאינטרנט.בדרך כלל, כתובת ה-IP משתנה בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט (אם זו כתובת “דינמית”.(עם זאת, חשוב לדעת שאם יש לך חיבור פס רחב, בהתאם לנסיבות הספציפיות שלך, ייתכן שכתובת ה-IP שלך שנאסוף, או אפילו קובץ Cookie שנשתמש בו, עשויים להכיל מידע שעשוי להיחשב כמידע המאפשר זיהוי אישי. זאת מכיוון שבחיבורי פס רחב מסוימים,

כתובת ה-IP שלך לא משתנה )היא “סטטית” (וייתכן שניתן לשייך אותה למחשב האישי שלך. אנחנו משתמשים בכתובת ה-IP שלך כדי לדווח על מידע מצטבר לגבי השימוש וכדי לשפר את אתר האינטרנט.

עליך לדעת שהאתר הזה לא נועד ולא תוכנן למשוך מבקרים מתחת לגיל. 18 איננו אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי ממבקרים שידוע לנו כי הם מתחת לגיל .18

האזורים באתר האינטרנט שאוספים את המידע שלך מוגדרים גם להשתמש בהצפנה מסוג SSL) Secure Socket Layer ‏; המהווה תקן מקובל בתעשייה;( עם זאת, כדי לנצל את ההצפנה הזו הדפדפן שלך חייב לתמוך בהגנה מבוססת הצפנה.

אנחנו רשאים לשתף את המידע שלך עם סוכנים, קבלנים או שותפים של Perceptyx, Inc.‎ בקשר לשירותים שהאנשים או הישויות האלה מספקים עבור Perceptyx, Inc.‎ או ביחד איתה. אותם סוכנים, קבלנים או שותפים אינם רשאים להשתמש בנתונים בכל צורה שהיא, אלא על מנת לספק שירותים עבור Perceptyx, Inc. או שירותים לטובת שיתוף הפעולה המתקיים בינם לבין Perceptyx, Inc.‎.

Perceptyx, Inc. שומרת את הזכות לשתף את המידע האישי שלך בתגובה לבקשות לקבלת מידע שמגיעות מהרשויות הממשלתיות המוסמכות לכך או במקרים שבהם החוק מחייב זאת. בנסיבות נדירות במיוחד שבהן מדובר על צורכי אבטחה ברמה הלאומית, ברמת המדינה או ברמת החברה )כמו במקרה של פיגוע הטרור במרכז הסחר העולמי בספטמבר,(2001 Perceptyx, Inc.‎ שומרת את הזכות לשתף עם הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות את כל מסד הנתונים שלנו הכולל פרטים על מבקרים ולקוחות.

אנחנו עשויים גם לספק את המידע שלך לגורם צד שלישי במסגרת מכירה, הקצאה או העברה אחרת של עסקי אתר האינטרנט הזה שהמידע קשור אליהם. במקרה כזה נדרוש מהקונה להסכים לטפל במידע האישי שלך בכפוף לדרישות של מדיניות הפרטיות הזו.

למען נוחות המבקרים, אתר האינטרנט מכיל כרגע קישורים למספר אתרים שלדעתנו עשויים לכלול מידע שימושי. המדיניות והנהלים המתוארים כאן אינם חלים על האתרים האלה. מומלץ לפנות לאתרים האלה ישירות כדי לקבל מידע על המדיניות שלהם בנושא פרטיות, אבטחה, איסוף נתונים והפצה.

אם ברצונך שנסיר אותך מרשימת אנשי הקשר, עליך לפנות בכתב אל Perceptyx, Inc.‎ בכתובת:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

לידיעתך, ייתכן שתמשיך לקבל חומרים בזמן שאנחנו מעדכנים את הרשימות שלנו. אנחנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט הזה מעת לעת. אחרי שנעדכן אותה, המדיניות המעודכנת תהיה זמינה בדף הזה לנוחיותך.