Privacybeleid

Perceptyx, Inc. heeft een omvattend privacy-programma opgezet om ons te helpen bij het beschermen van uw informatieprivacy-rechten.

1 U.S. Privacyschild

Perceptyx, Inc. voldoet aan de bepalingen van het Europees-Amerikaanse privacyschild en van het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild die door het Amerikaanse handelsministerie zijn vastgelegd in verband met verzameling, gebruik en retentie van persoonlijke gegevens die vanuit de Europese Unie c.q. Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Perceptyx heeft aan het Amerikaanse handelsministerie verklaard dat het de Privacyschild-principes naleeft. Mocht er een tegenstrijdigheid zijn tussen de bepalingen van dit Privacybeleid en de Privacyschild-principes, prevaleren de Privacyschild-principes. Meer informatie over het Privacyschild-programma en voor onze desbetreffende verklaring vindt u op https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx ontvangt en verwerkt personeelsbeheersgegevens uit Zwitserland voor gebruik in de context van arbeidsrelaties het kader van het Privacyschild en verklaart met de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie samen te werken en de adviezen van deze en andere instanties met betrekking tot deze gegevens na te leven.

Perceptyx voldoet aan de Privacyschild-principes voor verdere doorgiften van persoonlijke gegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de aansprakelijkheidsbepalingen in verband met dergelijke verdere doorgiften. In overeenstemming met de Privacyschild-principes blijft Perceptyx aansprakelijk als derden die namens ons dergelijke persoonlijke gegevens verwerken dit op een manier doen die niet met de Privacyschild-principes in overeenstemming is, tenzij wij bewijzen dat wij niet voor eventueel daaruit voortvloeiende schade verantwoordelijk zijn.

In naleving van de Privacyschild-principes, verplicht Perceptyx zich tot het afhandelen van klachten over de verzameling of gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Europese en Zwitserse personen die vragen of klachten hebben in verband met ons Privacyschild-beleid dienen in eerste contact met Perceptyx opnemen via:

via e-mail:  customersupport@perceptyx.com of per post naar: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive, Suite 250, Temecula CA 92592, Verenigde Staten van Amerika

Perceptyx heeft zich er tevens toe verplicht om onopgeloste Privacyschild-klachten naar JAMs door te verwijzen, een alternatieve geschillenbeslechtingsorganisatie in de Verenigde Staten. Als u geen rechttijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt of als wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, neem dan contact op met https://www.jamsadr.com/ voor meer informatie: of om een klacht in te dienen. Aan de service van JAMs zijn geen kosten voor u verbonden.

Personen hebben in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage in het kader van Bijlage I van het Privacyschild. Meer informatie vindt u op de Privacyschild-website. Meer informatie over Privacyschild en over de desbetreffende verklaring van Perceptyx vindt u op https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. heeft zich verplicht om met de gegevensbeschermingsautoriteiten (“DPA’s”) van de EU en met de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) samen te werken en aan de adviezen door dergelijke instanties met betrekking tot vanuit de EU en Zwitserland in de context van een arbeidsrelatie overgedragen van personeelsbeheersgegevens gehoor te geven.

In bepaalde omstandigheden kunnen personeelsbeheersgegevens verder aan derden worden overgedragen op expliciet verzoek van uw werkgever (bijvoorbeeld aan andere enquêteurs). Dergelijke ontvangers van gegevens moeten zich aan vertrouwelijkheidsverplichtingen houden. Dergelijke derden moeten zich verplichten, dergelijke persoonlijke gegevens enkel voor de doeleinden te gebruiken waarvoor zij door uw werkgever zijn gemachtigd, en moeten ofwel: (1) voldoen aan de Privacyschild-principes of aan een ander mechanisme dat hiervoor door de toepasselijke Europese gegevensbeschermingswetten voor overdracht en verwerking van persoonlijke gegevens is goedgekeurd; of (2) bevestigen dat zij adequate bescherming voor de persoonlijke gegevens bieden die niet minder is dan de bescherming uiteengezet in dit beleid. Perceptyx kan tevens persoonlijke gegevens voor andere doeleinden of aan andere derden openbaren wanneer een persoon over wiens informatie het gaat hiervoor toestemming heeft gegeven of hierom heeft verzocht.

Perceptyx is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission (FTC).

1.1 RECHT TOT TOEGANG, VERANDERING OF WISSEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Recht tot Toegang.

  Betroffen personen hebben het recht om te weten welke persoonlijke gegevens over hen in de databanken zijn opgenomen en om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonlijke gegevens juist zijn, en relevant voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens door Perceptyx zijn verzameld. Betroffen personen kunnen hun eigen persoonlijke gegevens opgeslagen in de databanken inzien en eventueel verkeerde gegevens corrigeren, wissen of blokkeren, al naar gelang wat door toepasselijke wetgeving is toegestaan. In geval van een redelijk verzoek en naarmate dit krachtens de Privacyschild-principes is vereist geeft Perceptyx haar Klanten toegang tot hun persoonlijke gegevens teneinde eventueel onnauwkeurige gegevens te corrigeren of aan te passen. In het algemeen ontvangt Perceptyx deze gegevens van uw werkgever, en de beste en eerste stap voor u is om deze informatie bij uw werkgever aan te passen.

  Klanten kunnen hun persoonlijke gegevens aanpassen door in hun accountprofiel in te loggen of door het versturen van een schriftelijk verzoek aan Perceptyx. Als persoonlijke gegevens door de betroffen personen worden gewijzigd, mogen enkel waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige gegevens worden opgegeven. Een verzoek tot wissen van persoonlijke gegevens moet schriftelijk bij Perceptyx worden ingediend.

 2. Verzoek om persoonlijke gegevens.

  Perceptyx zal al het volgende bijhouden en krachtens wettelijke en contractuele bepalingen gepaste mededelingen versturen als zich een van de volgende omstandigheden voordoet: (a) een wettelijk bindend verzoek voor vrijgave van persoonlijke gegevens door een ordehandhavende instantie, tenzij dit door wet of regelgeving is verboden; of (b) een verzoek van de persoon over wiens informatie het gaat. Als Perceptyx een verzoek voor toegang tot de persoonlijke gegevens van een klant van een Klant ontvangt, zal Perceptyx deze persoon naar haar Klant doorverwijzen, tenzij door de wet of door het contract met deze Klant anders is vereist.

 3. Tegemoetkoming aan verzoeken voor Inzage, Aanpassingen, en Correcties.
  Perceptyx zal trachten rechttijdig alle redelijke schriftelijke verzoeken tot inzage, aanpassing, of deactivering van persoonlijke gegevens te beantwoorden.  

2 Interne Medewerkers van Perceptyx

Perceptyx, Inc. neemt uw privacy serieus. Medewerkers van Perceptyx hebben aanwijzingen gekregen over de manier waarop met privégegevens moet worden omgegaan, en worden hiervoor jaarlijks verder getraind. Mocht blijken dat een medewerker van Perceptyx op ongepaste wijze met uw vertrouwelijk privégegevens omgaat of anderszins niet in overeenstemming is met dit beleid zullen interne disciplinaire stappen worden genomen, beginnende met bijscholing en tot en met ontslag.

3 Perceptyx, Inc. Website Privacyverklaring

Perceptyx, Inc. respecteert de privacy van bezoekers op haar websites en heeft daarom een dit website-privacybeleid ontwikkeld. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is beschikbaar op de website van Perceptyx:

Perceptyx bewaart twee unieke gegevenssets.

Het eerste bestaat uit informatie die van het bezoekerspubliek aan onze website wordt verkregen en afkomstig is van website-logs (IP-adres en tijd van bezoekt), en van eventueel vrijwillig ingevoerde gegevens in ons contactformulier, eventueel bestaande uit uw naam en e-mailadres en soortgelijke gegevens (“Uw Gegevens”). We gebruiken Uw Gegevens om uw vragen aan ons te beantwoorden, en af en toe kunnen we Uw Gegevens raadplegen om uw behoeften beter te begrijpen en om onze websites, producten en diensten te verbeteren. We zullen deze informatie nooit gebruiken om contact met u op te nemen, tenzij hier specifiek om hebt verzocht.

Het tweede gegevensset bestaat uit medewerkersinformatie die ons door uw werkgever is gegeven voor gebruik met ons enquêtetool om “demografische” informatie over u van tevoren in te vullen. Deze gegevens worden door Perceptyx en haar vertegenwoordigers vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt gebruikt voor geaggregeerde rapporten over bepaalde eenheden bij uw werkgever. In het tool zijn veiligheidsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat de selectie van eventuele persoonlijke gegevens niet als een rapport kunnen worden getoond als niet een minimumaantal van enquête-deelnemers wordt voldaan.

Web log-informatie wordt verzameld wanneer u een van onze websites bezoekt op de computer die onze website host (hierna: de “webserver”). De webserver herkent automatisch een aantal niet-persoonlijke gegevens, zoals de datum en de tijd waarop u onze website bezoekt, de pagina’s die u bekijkt, de website waar u vandaan kwam, het browsertype dat u gebruikt (bijv. Firefox), het besturingssysteem van uw computer (bijv. Mac OS X Lion), en de domeinnaam en het adres van uw Internetprovider (bijv. Verizon FIOS).

Als u het enquête-instrument gebruikt, kan deze website ook gebruik maken van een technologisch middel dat “cookie” genoemd wordt. Een cookie is een stukje informatie dat door onze webserver naar uw computer (of eigenlijk: naar uw browserbestand) wordt gestuurd wanneer u onze website bezoekt. Als u later opnieuw onze site bezoekt, zal de site herkennen of u een van onze cookies op uw computer hebt. Onze cookies dragen bij tot de functionaliteit van de website en helpen ons om het gebruik van de site nauwkeuriger te analyseren en om te bepalen welk niveau van toegang u mag hebben. De website kan bijvoorbeeld een cookie in uw browser plaatsen dat u wachtwoord onthoudt, waardoor u het na de eerste keer niet steeds opnieuw hoeft in te voeren als u de website bezoekt.

Deze website gebruikt Interne Protocol (IP)-adressen. Een IP-adres is een nummer dat door uw Internetprovider aan uw computer wordt toegewezen om u toegang tot het Internet te geven. In principe verandert een IP-adres elke keer als u zich met het Internet verbindt (dat wil zeggen, als het een “dynamisch” adres is). Let echter op:

als u een breedbandverbinding hebt, kan het, al naar gelang uw individuele omstandigheden, mogelijk zijn dat het IP-adres dat we voor u registreren of een cookie dat we gebruiken informatie bevat waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit is omdat uw IP-adres bij sommige breedbandverbindingen niet verandert (dat wil zeggen: het is “statisch”), en dus met uw persoonlijke computer kan worden geassocieerd. We gebruiken uw IP-adres om geaggregeerde informatie te genereren en om ons te helpen bij het verbeteren van de website.

Houd u er rekening mee dat deze site niet ontworpen of bestemd is voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van personen waarvan we weten dat deze jonger is dan 18 jaar.

Delen van deze website die Uw Gegevens verzamelen zijn tevens geconfigureerd om de secure socket layer (SSL) standaardencryptie toe te passen; om hiervan gebruik te maken moet uw browser echter encryptiebeveiliging ondersteunen.

We kunnen Uw Gegevens met vertegenwoordigers, onderaannemers of partners van Perceptyx, Inc. delen in verband met diensten die door deze natuurlijke of rechtspersonen voor of met Perceptyx, Inc. worden geleverd. Deze vertegenwoordiger, onderaannemers of partners mogen deze informatie op geen enkele manier gebruiken anders dan voor de diensten van Perceptyx, Inc. of voor diensten waarvoor zij met Perceptyx, Inc. samenwerken.

Perceptyx, Inc. behoudt zich het recht voor om Uw Gegevens met overheidsinstanties te delen wanneer hierom op de gepaste wijze wordt verzocht of wanneer als dit wettelijk wordt vereist. In uitzonderlijke zeldzame omstandigheden waar nationale veiligheid of de veiligheid van het bedrijf op het spel staat (zoals in het geval van de terroristische aanslag op het World Trade Center in september 2001) behoudt Perceptyx, Inc. zich het recht voor om onze gehele database van bezoekers en klanten met de gepaste overheidsinstanties te delen.

We kunnen Uw Gegevens verder aan derden leveren in verband met de verkoop, toewijzing, of andere overdracht van de bedrijfsactiviteiten van deze website waarop de informatie betrekking heeft. In dat geval eisen we van een eventuele koper of ontvanger dat deze Uw Gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid behandelt.

Voor het gemak van onze bezoekers omvat deze Website momenteel links naar een aantal websites waarvan we denken dat ze nuttige informatie kunnen bevatten. De hier beschreven beleidslijnen en procedures zijn niet op die sites van toepassing. We raden u aan om die sites rechtstreeks te benaderen voor informatie over hun privacy-, veiligheids-, informatieverzamel- en -distributiebeleid.

Als u uit onze contactlijst wilt worden verwijderd, gelieve Perceptyx, Inc. hierover te schijven op het volgende adres:

Perceptyx, Inc.
428765 Single Oak Dr., #250, Temecula, CA 92590

Houd er rekening mee dat u materiaal van ons kunt blijven ontvangen terwijl we onze lijst nog aan het updaten zijn. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van onze website te allen tijde aan te passen. Wanneer we dit doen zullen we het geüpdatete beleid voor uw gemak op deze pagina beschikbaar maken.