Polityka Ochrony Prywatności

Firma Perceptyx, Inc. ustanowiła kompleksowy program ochrony prywatności, który ma nam pomóc w przestrzeganiu i ochronie praw klientów do zachowania prywatności danych.

1 Amerykańska Tarcza Prywatności

Perceptyx, Inc. działa zgodnie z zasadami Programu Tarczy Prywatności UE-USA i szwajcarsko-amerykańskiego Programu Tarczy Prywatności określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Perceptyx poświadczył Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarczy Prywatności i poświadczenie firmy można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/.

Firma Perceptyx otrzymuje lub przetwarza dane o zasobach ludzkich ze Szwajcarii w celu wykorzystania ich w kontekście stosunku pracy zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności i zgadza się współpracować ze Szwajcarskim Federalnym Inspektorem Ochrony Danych i Informacji oraz postępować zgodnie z zaleceniami wydanymi przez takie organy w odniesieniu do tych danych.

Perceptyx przestrzega zasad Tarczy Prywatności w przypadku transferowania dalej danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu dalszego transferowania. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma Perceptyx pozostaje odpowiedzialna, jeśli zewnętrzni agenci zaangażowani przez firmę do przetwarzania takich danych osobowych w jej imieniu, zrobią to w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie będące przyczyną straty.

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, firma Perceptyx zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nią danych osobowych klientów. Klienci z UE i Szwajcarii, którzy mają pytania lub skargi dotyczące polityki firmy w zakresie Tarczy Prywatności, powinni najpierw skontaktować się z Perceptyx:

pocztą e-mail na adres: customersupport@perceptyx.com lub pocztą na adres: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 Stany Zjednoczone

Perceptyx zobowiązała się również do przekazania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do JAMs, alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W razie nieotrzymania od firmy w terminie potwierdzenia złożenia skargi lub nierozwiązania jej w zadowalający sposób, należy skontaktować się lub odwiedzić https://www.jamsadr.com/ aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi JAMs są zapewniane bezpłatnie.

W pewnych okolicznościach zasady określone w ramach programu Tarczy Prywatności uprawniają do wystąpienia o wiążący arbitraż, zgodnie z Załącznikiem I do zasad Tarczy Prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarczy Prywatności i poświadczenie firmy można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov

Firma Perceptyx, Inc. zobowiązuje się współpracować z organami UE ds. ochrony danych (DPA) i szwajcarskim Federalnym Inspektorem Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) i stosować się do zaleceń wydanych przez te organy w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich przekazywanych z UE i Szwajcarii w kontekście stosunku pracy.

W pewnych okolicznościach dane dotyczące zasobów ludzkich mogą zostać przekazane dalej podmiotom zewnętrznym na wyraźne żądanie pracodawcy (np. innym dostawcom ankiet). Tacy odbiorcy muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie zobowiązań dotyczących poufności. Podmioty zewnętrzne muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie takich danych osobowych wyłącznie do celów, w których zostały zaangażowane przez pracodawcę klienta i muszą: (1) przestrzegać zasad Tarczy Prywatności lub innego mechanizmu dozwolonego przez obowiązujące europejskie prawo ochrony danych w zakresie przekazywania i przetwarzania danych osobowych; lub (2) wyrazić zgodę na zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych, które będą nie mniej zabezpieczające niż te określone w niniejszej Polityce. Perceptyx może również ujawniać dane osobowe w innych celach lub innym podmiotom zewnętrznym, kiedy osoba, której dotyczą dane zgodziła się na takie ujawnienie lub zażądała go.

Perceptyx podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA (FTC).

1.1 PRAWO DO UZYSKANIA DOSTĘPU, ZMIANY LUB USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo do uzyskania dostępu.

  Osoby, których dotyczą dane, mają prawo wiedzieć, jakie dane osobowe są zawarte w bazach danych oraz zapewnić, aby takie dane osobowe były dokładne i odpowiednie dla celów, w których firma Perceptyx zebrała je. Osoby, których dotyczą dane mogą przeglądać swoje dane osobowe przechowywane w bazach danych oraz poprawiać, usuwać lub blokować wszelkie niepoprawne dane, zgodnie z obowiązującym prawem. Na uzasadnioną prośbę i zgodnie z wymaganiami zasad Tarczy Prywatności, Perceptyx umożliwia klientom dostęp do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych danych. Zasadniczo, dane są dostarczane firmie Perceptyx przez pracodawcę klienta, a najlepszym pierwszym krokiem jest zweryfikowanie tych informacji u swojego pracodawcy.

  Klienci mogą wprowadzać zmiany w swoich danych osobowych logując się do swojego profilu konta lub kontaktując się z Perceptyx w formie pisemnej. Dokonując zmian w swoich danych osobowych, osoby, których dotyczą dane muszą podawać tylko prawdziwe, kompletne i dokładne informacje. Aby zażądać usunięcia danych osobowych, klienci powinni przesłać pisemną prośbę do biura Perceptyx.

 2. Wnioski o dane osobowe.

  Perceptyx będzie weryfikować każdą z poniższych sytuacji i powiadomi odpowiednie strony zgodnie z prawem i umową, gdy dojdzie do jednej z poniższych okoliczności: (a) otrzyma prawnie wiążący wniosek od organu ścigania o ujawnienie danych osobowych, o ile nie zabrania tego prawo lub przepisy; lub (b) otrzyma wnioski od osób, których dotyczą dane. Jeśli firma Perceptyx otrzyma wniosek o dostęp do swoich danych osobowych od Klienta, wówczas, o ile nie będzie to inaczej wymagane przez prawo lub umowę z takim Klientem, Perceptyx skieruje osobę, której dotyczą dane do Klienta.

 3. Realizowanie wniosków o dostęp, modyfikacje i poprawki.
  Firma Perceptyx dołoży wszelkich starań, aby terminowo odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione pisemne wnioski dotyczące przeglądania, modyfikowania lub dezaktywacji danych osobowych.  

2 Wewnętrzni pracownicy Perceptyx

Perceptyx, Inc. bardzo poważnie podchodzi do kwestii prywatności danych. Pracownicy Perceptyx zostali poinstruowani, jak prawidłowo postępować z prywatnymi informacjami, a także uczestniczyli w corocznym szkoleniu dotyczącym ochrony prywatności. Jeśli pracownik firmy Perceptyx zostanie uznany za winnego w związku z przetwarzaniem poufnych danych osobowych lub nie będzie przestrzegał niniejszej Polityki, zostaną podjęte w stosunku do niego wewnętrzne działania dyscyplinarne, w tym szkolenie uzupełniające, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

3 Oświadczenie o ochronie prywatności w witrynie Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. szanuje prywatność użytkowników odwiedzających jej witryny i w związku z tym opracowano niniejszą politykę ochrony prywatności. Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie prywatności jest dostępna w witrynie Perceptyx pod adresem

Perceptyx utrzymuje dwa unikalne zbiory danych.

Pierwszy zawiera dane zebrane od osób odwiedzających witrynę firmy, które mogą być gromadzone z dzienników witryny (adresy IP i czas odwiedzin) i dobrowolnie przekazane informacje z formularza Kontakt, który może zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne podobne informacje (“Dane użytkownika”). Firma będzie wykorzystywać dane użytkownika do udzielania odpowiedzi na otrzymywane okresowo wnioski użytkowników, może odwoływać się do danych użytkowników, aby lepiej jego potrzeby i ulepszać swoje witryny, produkty i usługi. Firma nie będzie kontaktowała się z użytkownikiem używając tych informacji, chyba że użytkownik sam poprosi o kontakt.

Drugi zestaw danych zawiera informacje o pracownikach przekazane firmie przez pracodawcę do wykorzystania w ramach narzędzia raportowania wyników ankiet w celu “uzupełnienia” danych demograficznych. Takie dane są traktowane przez firmę Perceptyx i jej przedstawicieli w poufny sposób. Dane te są wykorzystywane do sporządzania zbiorczych raportów dotyczących różnych jednostek sprawozdawczych pracodawcy. W narzędziu raportowania wprowadzono zabezpieczenia, które uniemożliwiają wybór indywidualnych danych, ponieważ nie można wyświetlić raportu w przypadku niższej od “minimalnego progu” liczby osób wypełniających ankietę.

Kiedy użytkownik odwiedza jedną z witryn firmy, gromadzone są informacje dziennika w sieci Web przez komputer, z którego uzyskano dostęp do witryny firmy (nazywany “serwerem sieci web”). Serwer sieci web automatycznie rozpoznaje niektóre dane nieosobowe, takie jak data i godzina wizyty na stronie, odwiedzane strony, strona internetowa, z której użytkownik przyszedł, rodzaj używanej przeglądarki (np. FireFox), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Mac OS X Lion) oraz nazwa domeny i adres dostawcy usług internetowych (np. Verizon FIOS).

Jeśli użytkownik korzystasz z narzędzia raportowania wyników ankiet, taka witryna może korzystać z plików “cookie”. Plik cookie to informacje, które serwer sieci web firmy przesyła na komputer użytkownika (faktycznie do pliku przeglądarki) podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Następnie przy kolejnej wizycie na stronie firmy, wykryje ona, czy użytkownik ma jeden z jej plików cookie na swoim komputerze. Pliki cookie zapewniają dodatkową funkcjonalność witryny i pomagają firmie dokładniej analizować wykorzystanie witryny, a także określić, jakie poziomy dostępu do raportów należy zapewnić użytkownikowi. Na przykład witryna może zamieścić plik cookie w przeglądarce użytkownika, który zwolni go z konieczności zapamiętywania, a następnie wprowadzania hasła więcej niż raz podczas wizyty na stronie.

Witryna używa adresów IP (Internet Protocol). Adres IP to numer przypisany do komputera przez dostawcę usług internetowych, dzięki któremu można uzyskać dostęp do Internetu. Z reguły adres IP zmienia się za każdym razem, gdy użytkownik łączy się z Internetem (jeśli jest to adres “dynamiczny”). Należy jednak

pamiętać, że w przypadku łącza szerokopasmowego, w zależności od indywidualnych okoliczności, możliwe jest, że adres IP użytkownika gromadzony przez firmę lub nawet plik cookie, którego firma używa, może zawierać informacje, które można uznać za identyfikowalne. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych połączeń szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (jest "statyczny") i może być powiązany z jego komputerem osobistym. Adresu IP jest wykorzystywany do zgłaszania zbiorczych informacji na temat użytkowania i do ulepszania witryny internetowej.

Należy pamiętać, że witryna ta nie jest przeznaczona ani opracowana dla osób poniżej 18 roku życia. Firma nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację od osób, o których wie, że nie skończyły 18 lat.

Obszary tej witryny, które zbierają dane użytkowników, są również skonfigurowane do używania standardowego szyfrowania SSL (Secure Socket Layer); jednak aby z tego skorzystać, przeglądarka musi obsługiwać szyfrowanie.

Firma może udostępniać informacje użytkownika agentom, kontrahentom lub partnerom Perceptyx, Inc. w związku z usługami, które te osoby lub podmioty świadczą na rzecz lub wspólnie z Perceptyx, Inc. Tacy agenci, kontrahenci lub partnerzy nie mogą wykorzystywać tych danych w sposób inny niż w celu świadczenia usług dla Perceptyx, Inc. lub usług w zakresie współpracy, do której zostali zaangażowani z Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika w odpowiedzi na należycie upoważnione żądania informacji od władz rządowych lub w przypadkach wymaganych przez prawo. W wyjątkowo rzadkich okolicznościach, gdy chodzi o bezpieczeństwo narodowe, stanowe lub firmowe (jak w przypadku aktu terrorystycznego na World Trade Center we wrześniu 2001 r.), Perceptyx, Inc. zastrzega sobie prawo do udostępniania całej swojej bazy danych gości i klientów odpowiednim organom rządowym.

Firma może również przekazać dane użytkowników podmiotom zewnętrznym w związku ze sprzedażą, cesją lub innym transferem działalności tej witryny internetowej, do której odnoszą się dane, a w takim przypadku firma będzie wymagać od każdego nabywcy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

Dla wygody odwiedzających niniejsza witryna internetowa zawiera linki do wielu witryn, które zdaniem firmy mogą dostarczyć przydatnych informacji. Opisane tutaj zasady i procedury nie mają zastosowania do tych witryn. Zaleca się bezpośredni kontakt z takimi witrynami w celu uzyskania informacji na temat stosowanej przez nie polityki prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i dystrybucji.

Aby zażądać usunięcia z list kontaktowych firmy należy napisać do Perceptyx, Inc. na poniższy adres:

Perceptyx, Inc.
28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Należy pamiętać, że w trakcie aktualizacji list użytkownicy mogą nadal otrzymywać materiały. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności może być okresowo aktualizowana. Po dokonaniu aktualizacji, dla wygody użytkowników, nowa wersja Polityki zostanie udostępniona na tej stronie.