ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Perceptyx, Inc. vytvorila rozsiahly program ochrany osobných údajov, ktorý je navrhnutý tak, aby nám pomáhal rešpektovať a chrániť vaše práva na súkromie údajov.

Americký program Privacy Shield

Spoločnosť Perceptyx, Inc. dodržiava rámec Privacy Shield zavedený medzi EÚ a USA a rámec Privacy Shield zavedený medzi Švajčiarskom a USA, ktoré stanovilo Ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov prenesených z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov amerických. Spoločnosť Perceptyx certifikovala Ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady programu Privacy Shield. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a zásadami programu Privacy Shield majú prednosť zásady programu Privacy Shield. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a chcete si pozrieť našu certifikáciu, navštívte stránku https://www.privacyshield.gov/.

Spoločnosť Perceptyx prijíma alebo spracúva údaje o ľudských zdrojoch zo Švajčiarska, ktoré sa používajú v kontexte pracovných vzťahov, v súlade s programom Privacy Shield a súhlasí so spoluprácou so Švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácií a dodržiavaním odporúčaní týchto orgánov v súvislosti s týmito údajmi.

Spoločnosť Perceptyx dodržiava zásady programu Privacy Shield pre všetky ďalšie prenosy osobných údajov z EÚ a Švajčiarska vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalšie prenosy. Spoločnosť Perceptyx zostáva zodpovedná v súlade so zásadami programu Privacy Shield, ak zástupcovia tretích strán, ktorých využívame na spracovanie takýchto osobných údajov v našom mene, vykonávajú tieto činnosti takým spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami programu Privacy Shield, ak nepreukážeme, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila dané škody.

V súlade so zásadami programu Privacy Shield sa spoločnosť Perceptyx zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov. Osoby z EÚ a Švajčiarska by sa s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa našich zásad programu Privacy Shield mali najskôr obrátiť na spoločnosť Perceptyx na adrese:

prostredníctvom e-mailu na adrese: customersupport@perceptyx.com alebo poštou na adrese: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 USA

Spoločnosť Perceptyx sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa programu Privacy Shield spoločnosti JAMs, alternatívnemu poskytovateľovi služieb riešenia sporov so sídlom v Spojených štátoch amerických. Ak od našej spoločnosti nedostanete včasné potvrdenie vašej sťažnosti alebo ak sme vašu sťažnosť nevyriešili k vašej spokojnosti, kontaktujte alebo navštívte lokalitu https://www.jamsadr.com/ kde nájdete ďalšie informácie a kde môžete podať sťažnosť. Služby spoločnosti JAMs sú pre vás bezplatné.

Jednotlivci môžu mať za určitých podmienok možnosť využiť záväzné rozhodcovské konanie, ako je to uvedené v prílohe I rámca Privacy Shield. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite programu Privacy Shield. Ak sa chcete dozvedieť viac o rámci Privacy Shield a chcete si pozrieť certifikáciu spoločnosti Perceptyx, navštívte stránku https://www.privacyshield.gov

Spoločnosť Perceptyx, Inc. sa zaväzuje spolupracovať s orgánmi EÚ pre ochranu údajov (DPA) a Švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácií (FDPIC) a dodržiavať odporúčania týchto orgánov, pokiaľ ide o údaje o ľudských zdrojoch prenesené z EÚ a Švajčiarska v kontexte zamestnaneckých vzťahov.

Za určitých okolností sa údaje o ľudských zdrojoch môžu na základe výslovnej žiadosti vášho zamestnávateľa postúpiť tretím stranám (napríklad iní poskytovatelia prieskumov). Takíto príjemcovia musia súhlasiť s dodržiavaním záväzkov dôvernosti. Takéto tretie strany musia súhlasiť, že budú používať takéto osobné údaje len na účely, kvôli ktorým sa váš zamestnávateľ obrátil na danú tretiu stranu, a musia buď: (1) zaistiť súlad so zásadami programu Privacy Shield alebo iným mechanizmom povoleným platnými európskymi zákonmi na ochranu údajov pri prenose a spracovaní osobných údajov; alebo (2) súhlasiť s poskytnutím primeranej ochrany osobných údajov, ktorej podmienky nie sú menej prísne než tie, ktoré sú uvedené v týchto zásadách. Spoločnosť Perceptyx môže tiež zverejniť osobné údaje na iné účely alebo iným tretím stranám, ak dotknutá osoba súhlasila s takýmto zverejnením alebo oň požiadala.

Spoločnosť Perceptyx podlieha vyšetrovacím a výkonným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA (FTC).

PRÁVO NA PRÍSTUP, ZMENU ALEBO VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Právo na prístup.

  Dotknuté osoby majú právo vedieť, aké osobné údaje o nich sú zahrnuté v databázach, a zabezpečiť, aby boli takéto osobné údaje presné a relevantné na účely, na ktoré spoločnosť Perceptyx zhromaždila tieto osobné údaje. Dotknuté osoby môžu skontrolovať, či sú ich vlastné osobné údaje uložené v databázach správne, a opraviť, vymazať alebo zablokovať akékoľvek nesprávne údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Na základe odôvodnenej žiadosti a v súlade so zásadami programu Privacy Shield umožní spoločnosť Perceptyx zákazníkom prístup k ich osobným údajom s cieľom opraviť alebo zmeniť takéto údaje, ak sú nepresné. Tieto údaje vo všeobecnosti poskytuje spoločnosti Perceptyx váš zamestnávateľ a najlepší prvý krok je overiť si tieto informácie u vášho zamestnávateľa.

  Zákazníci môžu upraviť svoje osobné údaje prihlásením sa do profilu svojho účtu alebo kontaktovaním spoločnosti Perceptyx prostredníctvom písomnej žiadosti. Pri vykonávaní zmien v osobných údajoch musia dotknuté osoby poskytovať iba pravdivé, úplné a presné informácie. Ak chcú zákazníci požiadať o vymazanie osobných údajov, musia podať písomnú žiadosť a doručiť ju do kancelárie spoločnosti Perceptyx.

 2. Žiadosti o osobné údaje.

  Spoločnosť Perceptyx bude sledovať každý z nasledujúcich prípadov a oznámi príslušným stranám podľa platných zákonov a zmluvy, ak nastanú takéto prípady: (a) právne záväzná žiadosť o sprístupnenie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ to zákon alebo nariadenie nezakazujú; alebo (b) žiadosti prijaté od dotknutej osoby. Ak spoločnosť Perceptyx dostane žiadosť o prístup k osobným údajom od zákazníka, potom platí, že ak nie je inak stanovené zákonom alebo zmluvou s takýmto zákazníkom, spoločnosť Perceptyx odkáže takúto dotknutú osobu na zákazníka.

 3. Splnenie požiadaviek na prístup, úpravy a opravy.
  Spoločnosť Perceptyx sa bude usilovať včas reagovať na všetky odôvodnené písomné žiadosti o zobrazenie, zmenu alebo deaktiváciu osobných údajov. 

Interní zamestnanci spoločnosti Perceptyx

Spoločnosť Perceptyx, Inc. berie vaše súkromie veľmi vážne. Zamestnanci spoločnosti Perceptyx sú oboznámení s tým, ako správne zaobchádzať so súkromnými údajmi, a absolvujú každoročné školenie o ochrane súkromia. Ak sa zistí, že sa zamestnanec spoločnosti Perceptyx dopustil chyby pri spracovaní vašich dôverných súkromných informácií alebo nedodržal tieto zásady, dôjde k interným disciplinárnym opatreniam vrátane nápravných školení alebo ukončenia pracovného pomeru.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webovej lokalite spoločnosti Perceptyx, Inc.

Spoločnosť Perceptyx, Inc. rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových lokalít, v dôsledku čoho sme vytvorili tieto zásady ochrany osobných údajov na webových lokalitách. Najnovšia verzia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Perceptyx na adrese https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Spoločnosť Perceptyx uchováva dva jedinečné súbory údajov.

Prvý predstavuje údaje zhromažďované od verejných návštevníkov našej webovej lokality, ktoré možno zhromažďovať z denníkov webovej lokality (adresy IP a časy návštev) spolu s dobrovoľne poskytnutými informáciami z formulára Kontaktujte nás, ktoré môžu obsahovať vaše meno a e-mailovú adresu, ako aj iné podobné informácie („vaše údaje“). Vaše údaje použijeme na odpovedanie na žiadosti, ktoré nám môžete odoslať, a občas ich môžeme použiť, aby sme lepšie porozumeli vašim potrebám a tomu, ako môžeme vylepšiť naše webové lokality, produkty a služby. Pomocou týchto informácií vás nikdy nebudeme kontaktovať, pokiaľ nás výslovne nepožiadate o kontaktovanie.

Druhý súbor údajov sú informácie o zamestnancoch, ktoré nám poskytol váš zamestnávateľ na to, aby ich náš nástroj na spravovanie prieskumov použil na „predbežné vyplnenie“ demografických informácií. Tieto údaje spracováva spoločnosť Perceptyx a jej zástupcovia dôverným spôsobom. Tieto údaje sa používajú na zostavovanie súhrnných prehľadov o rôznych štrukturálnych jednotkách vášho zamestnávateľa. V rámci tohto nástroja na vytváranie prehľadov existujú ochranné opatrenia, ktoré bránia výberu jednotlivých údajov, nakoľko prehľady sa nedajú zobraziť, ak sa nedosiahne „minimálna hranica“ počtu respondentov prieskumu.

Počítač hosťujúci našu webovú lokalitu (nazývaný „webový server“) zhromažďuje informácie do webových denníkov, keď navštívite niektorú z našich webových lokalít. Webový server automaticky rozpozná niektoré neosobné informácie, napríklad dátum a čas návštevy našej lokality, navštívené stránky, webovú lokalitu, z ktorej ste prišli, typ prehliadača, ktorý používate (napr. FireFox), typ operačného systému (napr. Mac OS X Lion) a názov domény a adresu poskytovateľa internetových služieb (napr. Verizon FIOS).

Ak používate nástroj na vytváranie prehľadov o prieskume, môže táto webová lokalita používať technológiu nazývanú „súbory cookie“. Súbor cookie je informácia, ktorú náš webový server pošle do vášho počítača (presnejšie do prehliadača) pri prístupe k webovej lokalite. Keď sa neskôr vrátite, naša lokalita zisťuje, či máte v počítači niektorý z našich súborov cookie. Naše súbory cookie pomáhajú poskytovať ďalšie funkcie lokality a pomáhajú nám presnejšie analyzovať používanie lokality a určiť, akú úroveň prístupu k prehľadom by ste mali mať. Naša lokalita môže napríklad nastaviť súbor cookie vo vašom prehliadači, vďaka ktorému si nemusíte pamätať a zadávať heslo viac ako jedenkrát počas návštevy lokality.

Táto webová lokalita používa adresy internetového protokolu (IP). Adresa IP je číslo pridelené vášmu počítaču vaším poskytovateľom internetových služieb, aby ste mali prístup na internet. Vo všeobecnosti sa adresa IP mení vždy, keď sa pripojíte k internetu (ak ide o „dynamickú“ adresu). Upozorňujeme však, 

že ak máte širokopásmové pripojenie, v závislosti od vašich individuálnych okolností je možné, že vaša adresa IP, ktorú zhromažďujeme, alebo dokonca aj súbor cookie, ktorý používame, môžu obsahovať informácie, ktoré možno považovať za identifikovateľné. Je to spôsobené tým, že pri niektorých širokopásmových pripojeniach sa vaša adresa IP nemení (je „statická“) a môže byť spojená s vaším osobným počítačom. Vašu adresu IP používame na nahlasovanie súhrnných informácií o používaní a na zlepšenie webovej lokality.

Mali by ste si byť vedomí toho, že táto lokalita nie je určená pre ľudí mladších ako 18 rokov ani nie je určená na ich prilákanie. Osobné údaje nezhromažďujeme od žiadnej osoby, o ktorej vieme, že je to osoba mladšia ako 18 rokov.

Oblasti tejto webovej lokality, ktoré zhromažďujú vaše informácie, sú nakonfigurované tak, aby používali štandardné šifrovanie Secure Socket Layer (SSL); aby ste ho však mohli využívať, váš prehliadač musí podporovať ochranu prostredníctvom šifrovania.

Vaše údaje môžeme sprístupniť zástupcom, dodávateľom alebo partnerom spoločnosti Perceptyx, Inc. v súvislosti so službami, ktoré tieto osoby alebo subjekty vykonávajú pre spoločnosť Perceptyx, Inc. alebo v spolupráci s ňou. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri majú zakázané použitie týchto údajov iným spôsobom než na poskytovanie služieb pre spoločnosť Perceptyx, Inc. alebo služieb pre spoluprácu, na ktorých sa zúčastňujú spolu so spoločnosťou Perceptyx, Inc.

Spoločnosť Perceptyx, Inc. si vyhradzuje právo sprístupniť vaše informácie s cieľom reagovať na riadne oprávnené žiadosti o informácie zo strany vládnych orgánov alebo v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon. Vo výnimočne zriedkavých prípadoch, kedy ide o národnú, štátnu alebo podnikovú bezpečnosť (napríklad v prípade teroristického útoku na Svetové obchodné centrum v septembri 2001), si spoločnosť Perceptyx, Inc. vyhradzuje právo sprístupniť celú našu databázu návštevníkov a zákazníkov príslušným vládnym orgánom.

Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť tretej strane v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodných činnosti tejto webovej lokality, ktorej sa tieto informácie týkajú. V takom prípade budeme požadovať, aby každý takýto kupujúci súhlasil so spracovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Ako praktickú funkciu pre našich návštevníkov táto webová lokalita v súčasnosti obsahuje prepojenia na množstvo stránok, o ktorých sa domnievame, že môžu ponúkať užitočné informácie. Tu uvedené zásady a postupy sa na tieto lokality nevzťahujú. Odporúčame vám kontaktovať tieto stránky priamo na získanie informácií o ich pravidlách ochrany osobných údajov, bezpečnosti, zhromažďovania údajov a distribúcie.

Ak chcete byť odstránení z našich zoznamov kontaktov, napíšte spoločnosti Perceptyx, Inc. na nasledujúcu adresu:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Upozorňujeme, že počas obdobia aktualizácie našich zoznamov môžete aj naďalej dostávať materiály. Tieto zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky môžeme občas aktualizovať. Po ich aktualizácii sprístupníme na tejto stránke pre vaše pohodlie aktualizované pravidlá.