INTEGRITETSPOLICY

Perceptyx, Inc. har etablerat ett omfattande sekretessprogram som är utformat för att hjälpa oss att respektera och skydda dina rättigheter till datasekretess.

U.S. Privacy Shield

Perceptyx, Inc. uppfyller kraven i ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield, vilka fastställts av USA:s handelsdepartement, om insamling, användning och kvarhållande av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA. Perceptyx har intygat till handelsdepartementet att man efterlever principerna i Privacy Shield. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och principerna i Privacy Shield, ska principerna i Privacy Shield gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering besöker du https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx tar emot eller behandlar HR-data från Schweiz vilka används i samband med anställningsrelationen enligt Privacy Shield och samtycker till att samarbeta med det schweiziska federala ombudet för dataskydd och information och följa de råd som ges av sådana myndigheter vad gäller dessa data.

Perceptyx efterlever principerna i Privacy Shield för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive vidareöverföring av ansvarsbestämmelser. Perceptyx förblir ansvarig enligt Privacy Shields principer om tredjepartsombud som vi anställer för att behandla sådana personuppgifter för vår räkning gör det på ett sätt som inte överensstämmer med Privacy Shields principer, såvida vi inte bevisar att vi inte ansvarar för den händelse som ger upphov till skadan.

Enligt Privacy Shields principer förbinder sig Perceptyx att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Medborgare i EU och Schweiz med frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör i första hand kontakta Perceptyx på:

via e-post på: customersupport@perceptyx.com eller via post till: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 USA

Perceptyx har vidare förbundit sig att hänvisa olösta klagomål angående Shield Privacy till JAMs, en alternativ tvistlösare i USA. Om du inte snabbt får bekräftelse på ditt klagomål från oss eller om vi inte har hanterat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta eller besöka https://www.jamsadr.com/ för mer information eller för att rapportera ett ytterligare klagomål. JAMs tjänster tillhandahålls till dig utan kostnad.

Individer kan, under vissa omständigheter, ha möjlighet att åkalla bindande skiljeförfarande enligt vad som anges i bilaga I till ramverket Privacy Shield. Mer information finns på webbplatsen för Privacy Shield. Om du vill veta mer om Privacy Shields ramverk och se Perceptyx certifiering besöker du https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. förbinder sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authorities, DPA) och det schweiziska federala ombudet för dataskydd och information (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) och följa de råd som ges av sådana myndigheter vad gäller HR-data som överförs från EU och Schweiz inom ramen för anställningsförhållandet.

I vissa fall kan HR-data överföras vidare till tredjeparter på uttrycklig begäran från din arbetsgivare (till exempel andra enkätleverantörer). Sådana mottagare måste samtycka till att vara bundna av sekretesskrav. Dessa tredjeparter måste godkänna att använda sådana personuppgifter enbart för det ändamål för vilket de har anlitats av din arbetsgivare och de måste antingen (1) uppfylla de Privacy Shield-principer eller en annan mekanism som tillåts enligt tillämplig(a) europeisk(a) dataskyddslag(ar) för överföring och behandling av personuppgifter, eller (2) samtycka till att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för personuppgifter vilka inte är mindre skyddande än de som anges i denna policy. Perceptyx kan också komma att avslöja personuppgifter för andra ändamål eller till andra tredjeparter när en registrerad person har samtyckt till eller begärt ett sådant avslöjande.

Perceptyx omfattas av U.S. Federal Trade Commissions (FTC) utrednings- och verkställandebefogenheter.

RÄTT ATT KOMMA ÅT, ÄNDRA ELLER RADERA PERSONUPPGIFTER

 1. Rätt till åtkomst.

  Registrerade personer har rätt att veta vilka personuppgifter om dem som ingår i databaser och att säkerställa att sådana personuppgifter är korrekta och relevanta för det ändamål för vilket Perceptyx samlat in personuppgifterna. Registrerade personer kan granska sina egna personuppgifter som lagras i databaserna och korrigera, radera eller blockera alla uppgifter som är felaktiga, utefter vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Vid rimlig begäran och enligt vad som krävs i Privacy Shields principer tillåter Perceptyx kunder att få åtkomst till sina personuppgifter för att korrigera eller ändra sådana uppgifter då de är felaktiga. I allmänhet tillhandahålls dessa uppgifter till Perceptyx av din arbetsgivare och det bästa första steget är att kontrollera denna information med din arbetsgivare.

  Kunder kan redigera sina personuppgifter genom att logga in på sin kontoprofil eller genom att kontakta Perceptyx med en skriftlig begäran. Vid ändringar av personuppgifter måste registrerade personer enbart uppge sanningsenlig, komplett och korrekt information. För att begära radering av personuppgifter ska kunderna skicka in en skriftlig begäran till Perceptyx kontor.

 2. Begäran om personuppgifter.

  Perceptyx spårar var och en av följande och meddelar de lämpliga parterna enligt lag och avtal när någon av följande omständigheter uppstår: (a) juridiskt bindande begäran om utlämnande av dessa personuppgifter av en brottsbekämpande myndighet såvida det inte är förbjudet enligt lag eller förordning, eller (b) begäranden som tagits emot från den registrerade personen. Om Perceptyx tar emot en begäran om åtkomst till sina personuppgifter från en kund ska Perceptyx, om inte annat krävs enligt lag eller ett avtal med denna kund, hänvisa den registrerade personen till kunden

 3. Tillfredsställande begäranden om åtkomst, ändringar och korrigeringar.
  Perceptyx strävar efter att snabbt svara på alla rimliga skriftliga begäranden om att visa, modifiera eller inaktivera personuppgifter. 

Internt anställda på Perceptyx

Perceptyx, Inc. tar din sekretess på största allvar. Anställda på Perceptyx instrueras i hur man hanterar privat information korrekt och deltar i årliga sekretessutbildningar. Om en anställd vid Perceptyx påträffas hantera din konfidentiella privata information på fel sätt eller inte följer denna policy vidtas interna disciplinära åtgärder, inklusive specialutbildning och upp till uppsägning.

Integritetspolicy för webbplats för Perceptyx, Inc.s webbplats

Perceptyx, Inc. respekterar sekretessen hos besökarna på sina webbplatser och som ett resultat har vi tagit fram denna integritetspolicy för webbplatsen. Den senaste versionen av denna integritetspolicy finns på Perceptyx webbplats på https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx har två unika datauppsättningar.

Den första utgörs av data som samlas in från publika besökare på vår webbplats och som kan samlas in från webbplatsloggar (IP-adresser och besökstider) tillsammans med eventuell frivilligt angiven information från ett Kontakta oss-formulär, vilket kan innehålla ditt namn och e-postadress samt övrig liknande information (”Din information”). Vi använder Din information för att svara på begäranden du kan lämna till oss och vi kan, från tid till annan, referera till Din information för att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster. Vi kontaktar dig aldrig med denna information såvida du inte uttryckligen begär att bli kontaktad.

Den andra datauppsättningen består av information om anställda som tillhandahålls till oss av din arbetsgivare för användning i vårt enkätrapporteringsverktyg för att ”förifylla” demografisk information. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Perceptyx och dess ombud. Dessa uppgifter används för att skapa sammanställda rapporter om olika rapporterande enheter hos din arbetsgivare. Skyddsåtgärder tillämpas i rapporteringsverktyget för att förhindra valet av enskilda uppgifter, då rapporter inte kan visas under ett ”lägsta tröskelvärde” av enkätmottagare.

Webbloggsinformation samlas in när du besöker en av våra webbplatser av den dator som är värd för vår webbplats (kallas för en ”webbserver”). Webbservern känner automatiskt av viss icke-personlig information, till exempel datum och tid då du besöker vår webbplats, vilka sidor du besöker, vilken webbplats du kom ifrån, vilken typ av webbläsare du använder (t.ex. Firefox), vilket operativsystem du använder (t.ex. Mac OS X Lion) och domännamn och adress för din internetleverantör (t.ex. Verizon FIOS).

Om du använder enkätrapporteringsverktyget kan denna webbplats använda en teknik som kallas en ”cookie”. En cookie är en bit information som vår webbserver skickar till din dator (till din webbläsarfil) när du går in på en webbplats. När du kommer tillbaka känner vår webbplats av om du har en av våra cookies på din dator. Våra cookies bidrar till att tillhandahålla fler funktioner på webbplatsen och hjälper oss att analysera webbplatsanvändningen mer exakt och avgör vilka nivåer av rapportåtkomst som ska presenteras för dig. Till exempel kan vår webbplats placera en cookie i din webbläsare som gör att du inte behöver komma ihåg och ange ett lösenord mer än en gång vid ett besök på webbplatsen.

Denna webbplats använder internetprotokolladresser (IP-adresser). En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator av din internetleverantör så att du kan ansluta till internet. I allmänhet ändras en IP-adress varje gång du ansluter till internet (om det är en ”dynamisk” adress). Observera 

dock, att om du har en bredbandsanslutning är det möjligt, beroende på din individuella omständighet, att din IP-adress som vi samlar in eller till och med kanske en cookie vi använder, innehåller information som kan anses vara identifierbar. Det beror på att med vissa bredbandsanslutningar ändras inte din IP-adress (den är ”statisk”) och kan kopplas till din personliga dator. Vi använder din IP-adress för att rapportera sammanställd information om användning och för att förbättra webbplatsen.

Du bör vara medveten om att denna webbplats inte är avsedd för eller har utformats för att locka personer som är yngre än 18. Vi samlar inte in personligt identifierbar information från personer som vi vet är yngre än 18 år.

Områden på denna webbplats som samlar in Din information har också konfigurerats för att använda branschstandarden SSL-kryptering (secure socket layer). För att du ska kunna dra nytta av detta måste din webbläsare dock stödja krypteringsskydd.

Vi kan dela Din information med Perceptyx, Inc.s ombud, leverantörer eller partner i samband med tjänster som dessa personer eller enheter utför för eller med Perceptyx, Inc. Dessa ombud, leverantörer eller partner begränsas från att använda dessa uppgifter på något annat sätt än att tillhandahålla tjänster för Perceptyx, Inc. eller tjänster för samarbetet mellan dem och Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. förbehåller sig rätten att dela Din information för att svara på vederbörligen bemyndigade informationsbegäranden från statliga myndigheter eller då det krävs enligt lag. I extremt sällsynta fall där nationell, statlig eller företagsmässig säkerhet riskeras (som vid terroristattacken mot World Trade Center i september 2001) förbehåller sig Perceptyx, Inc. rätten att dela hela vår databas över besökare och kunder med lämpliga statliga myndigheter.

Vi kan även tillhandahålla Din information till tredje part i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av verksamheten på denna webbplats som informationen avser, i vilket fall vi kräver att en sådan köpare samtycker till att behandla Din information enligt denna integritetspolicy.

Som en service till våra besökare innehåller denna webbplats för närvarande länkar till ett antal webbplatser som vi tror kan erbjuda användbar information. De policyer och rutiner som vi beskriver här gäller inte för dessa webbplatser. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras policyer om sekretess, säkerhet, datainsamling och datadistribution.

Om du vill bli borttagen från vår kontaktlistor skriver du till Perceptyx, Inc. på följande adress:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Observera att du kan fortsätta att få material medan vi uppdaterar våra listor. Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för webbplats då och då. När vi uppdaterar den gör vi den uppdaterade policyn tillgänglig på denna sida för att underlätta för dig.