นโยบายความเป็นส่วนตัว

Perceptyx, Inc. ได้จัดทำโปรแกรมความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเคารพและปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของคุณ

U.S. Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหรัฐอเมริกา)

Perceptyx, Inc. ถือปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) ที่กำหนดไว้โดยกรมการพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา Perceptyx ได้ให้การรับรองต่อกรมการพาณิชย์ว่าจะปฏิบัติตามหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) จะมีผลบังคับใช้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) และเพื่อดูหนังสือรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชมที่ https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx ได้รับหรือประมวลผลข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานภายใต้ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) และตกลงที่จะร่วมมือกับสหพันธ์การคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และกรรมาธิการด้านข้อมูล รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลนี้

Perceptyx ถือปฏิบัติตามหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) สำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่อทั้งหมดจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการโอนข้อมูลต่อ Perceptyx ยังคงต้องรับผิดตามหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หากตัวแทนบุคคลที่สามที่เราว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในนามของเรากระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) ยกเว้นกรณีที่เราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) Perceptyx จะดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ที่อยู่ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบาย Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) ของเรา ควรติดต่อ Perceptyx ก่อนที่:

อีเมล: customersupport@perceptyx.com หรือส่งจดหมายไปที่: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 United States

Perceptyx มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการยื่นเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อ JAMs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียนของคุณจากเราอย่างทันท่วงที หรือหากเรายังไม่ได้สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณจนเป็นที่พึงพอใจ โปรดติดต่อหรือเยี่ยมชม https://www.jamsadr.com/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน บริการของ JAM จัดหาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายใต้เงื่อนไขบางประการมีความเป็นไปได้ที่บุคคลอาจต้องอ้างอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อคู่พิพาทตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของ Privacy Shield Framework (กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield Framework (กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) และหากต้องการดูหนังสือรับรองของ Perceptyx โปรดเยี่ยมชมที่ https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPAs) และสหพันธ์การคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และกรรมาธิการด้านข้อมูล (FDPIC) รวมถึงถือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่โอนมาจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ในบริบทของความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน

ในบางกรณี ข้อมูลทรัพยากรบุคคลอาจถูกโอนต่อไปยังบุคคลที่สามตามคำขอที่แจ้งชัดของนายจ้างของคุณ (เช่น ผู้ให้บริการสำรวจอื่น ๆ ) ผู้รับดังกล่าวต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรักษาความลับ บุคคลที่สามดังกล่าวต้องยินยอมที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่นายจ้างของคุณได้ว่าจ้างเท่านั้น และพวกเขาต้อง: (1) ปฏิบัติตามหลักการของ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) หรือกลไกอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลในยุโรปสำหรับการโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (2) ตกลงที่จะจัดให้มีความคุ้มครองอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ นอกจากนี้ Perceptyx อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือแก่บุคคลที่สามอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลยินยอมหรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

Perceptyx อยู่ภายใต้บังคับแห่งการสอบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา (FTC)

สิทธิในการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิในการเข้าถึง

  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองถูกรวมอยู่ในฐานข้อมูล และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ Perceptyx เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลและแก้ไข ลบ หรือบล็อกข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้รับการร้องขออย่างสมเหตุสมผลและตามหลักการ Privacy Shield (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว) Perceptyx อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อตรวจแก้หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง โดยทั่วไป ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นายจ้างของคุณจัดหาให้กับ Perceptyx และขั้นตอนแรกที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลนี้กับนายจ้างของคุณ

  ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการเข้าสู่ระบบโปรไฟล์บัญชีของตนหรือติดต่อ Perceptyx โดยการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น หากต้องการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าควรยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงาน Perceptyx

 2. คำขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  Perceptyx จะติดตามแต่ละข้อต่อไปนี้และจะแจ้งให้ฝ่ายที่เหมาะสมทราบตามกฎหมายและสัญญาเมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น: (ก) คำขอที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ (ข) คำขอที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล หาก Perceptyx ได้รับคำขอสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอจากลูกค้าของลูกค้าแล้ว Perceptyx จะติดต่อเจ้าของข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้า เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายหรือโดยการทำสัญญากับลูกค้าดังกล่าว

 3. เพื่อทำให้คำขอสำหรับการเข้าถึง การปรับเปลี่ยน และการแก้ไขเป็นที่น่าพึงพอใจ
  Perceptyx จะพยายามตอบกลับอย่างทันท่วงทีต่อคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีเหตุผลทั้งหมดในการดู แก้ไข หรือระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

พนักงานภายในของ Perceptyx

Perceptyx, Inc. คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก พนักงานของ Perceptyx จะได้รับทั้งคำแนะนำในการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างถูกต้อง และเข้าร่วมการอบรมหัวข้อความเป็นส่วนตัวประจำปี หากพบว่าพนักงานของ Perceptyx มีข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับของคุณหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีการดำเนินการทางวินัยภายใน รวมถึงการฝึกอบรมแก้ไขและการเลิกจ้าง

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ Perceptyx ที่ https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx เก็บชุดข้อมูลสองชุดที่ไม่ซ้ำกันไว้

ข้อมูลชุดแรกคือข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจถูกรวบรวมจากบันทึกข้อมูลของเว็บไซต์ (ที่อยู่ IP และเวลาที่เข้าชม) พร้อมกับข้อมูลที่ส่งโดยสมัครใจจากแบบฟอร์มติดต่อเรา ซึ่งอาจมีชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“ข้อมูลของคุณ”) เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่คุณอาจมี และบางครั้งเราอาจอ้างอิงข้อมูลของคุณเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการของคุณและวิธีการที่เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราจะไม่ติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณจะขอให้ติดต่อโดยเฉพาะ

ข้อมูลชุดที่สองคือข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างของคุณจัดหาให้กับเราสำหรับให้เครื่องมือการรายงานแบบสำรวจของเราใช้ในการ “ป้อนข้อมูล” ข้อมูลประชากรล่วงหน้า ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดย Perceptyx และตัวแทนของ Perceptyx ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับหน่วยการรายงานต่าง ๆ ภายในองค์กรของนายจ้างของคุณ การป้องกันมีอยู่ในเครื่องมือการรายงานที่ป้องกันไม่ให้มีการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เนื่องจากรายงานไม่สามารถแสดงผลต่ำกว่า “เกณฑ์ขั้นต่ำ” ของผู้รับการสำรวจได้

ข้อมูลบันทึกของเว็บถูกรวบรวมเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์เว็บไซต์ของเรา (เรียกว่า “เว็บเซิร์ฟเวอร์”) เว็บเซิร์ฟเวอร์จะจดจำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างโดยอัตโนมัติเช่น วันที่และเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่คุณเข้าชม เว็บไซต์ที่คุณมาจาก ประเภทของเบราเซอร์ที่คุณใช้ (เช่น FireFox) ประเภทของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ (เช่น Mac OS X Lion) และชื่อโดเมนและที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น Verizon FIOS)

หากคุณใช้เครื่องมือการรายงานแบบสำรวจ เว็บไซต์นี้อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ (ที่จริงไปยังไฟล์เบราเซอร์ของคุณ) เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อคุณกลับมา ไซต์ของเราจะตรวจสอบว่าคุณมีคุกกี้ของเราอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่ คุกกี้ของเราช่วยให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมในไซต์ และช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้ไซต์ได้แม่นยำมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาว่าควรที่จะนำเสนอรายงานระดับใดแก่คุณ ตัวอย่างเช่น ไซต์ของเราอาจตั้งค่าคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องจดจำและป้อนรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งในระหว่างการเข้าชมไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ที่อยู่ IP คือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยทั่วไปแล้ว ที่อยู่ IP จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ถ้าเป็นที่อยู่ “แบบไดนามิก”) หมายเหตุ 

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คุณอาจเป็นไปได้ว่าที่อยู่ IP ของคุณที่เราเก็บรวบรวมหรือแม้กระทั่งคุกกี้ที่เราใช้อยู่อาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ และด้วยการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์บางอย่าง ที่อยู่ IP ของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง (เป็น “แบบคงที่”) และอาจเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ เราใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อรายงานข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการใช้งานและเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์

คุณควรตระหนักว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับหรือออกแบบมาเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี

พื้นที่ของเว็บไซต์นี้ที่รวบรวมข้อมูลของคุณยังถูกกำหนดค่าให้ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ เบราเซอร์ของคุณต้องรองรับการป้องกันด้วยการเข้ารหัส

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทน ผู้รับเหมา หรือคู่ค้าของ Perceptyx, Inc. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ดำเนินการหรือร่วมกับ Perceptyx Inc. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือคู่ค้าเหล่านี้ถูกจำกัดไม่ให้ใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการสำหรับ Perceptyx, Inc. หรือการให้บริการสำหรับการทำงานร่วมกันของ Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงของชาติ รัฐ หรือบริษัท (เช่น การก่อการร้ายที่ตึก World Trade Center ในเดือนกันยายน 2001) Perceptyx, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันฐานข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าชมและลูกค้ากับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เรายังอาจให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเกี่ยวกับการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการโอนธุรกิจอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้เราจะกำหนดให้ผู้ซื้อดังกล่าวยินยอมที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมของเรา ปัจจุบันเว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์จำนวนมากที่เราเชื่อว่าอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นโยบายและกระบวนการที่เราอธิบายไว้ในที่นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้ติดต่อเว็บไซต์เหล่านี้โดยตรงเพื่อดูข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล และนโยบายการแจกจ่าย

หากต้องการถูกลบออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเรา โปรดติดต่อ Perceptyx, Inc. ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

โปรดทราบว่าคุณอาจยังคงได้รับข้อมูลในขณะที่เรากำลังปรับปรุงรายการของเรา เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตเพื่อความสะดวกของคุณ เราจะแสดงนโยบายที่อัปเดตแล้วในหน้านี้