CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Perceptyx, Inc. đã lập một chương trình bảo mật toàn diện, được thiết kế để giúp chúng tôi tôn trọng và bảo vệ các quyền bảo mật dữ liệu của bạn.

Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư (Privacy Shield) của Hoa Kỳ

Perceptyx, Inc. tuân thủ Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ như quy định bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, và lưu giữ thông tin cá nhân chuyển từ Liên Minh Châu Âu và Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ. Perceptyx đã xác nhận với Bộ Thương Mại rằng họ tuân thủ Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong chính sách về quyền riêng tư này và Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư sẽ điều chỉnh. Để tìm hiểu thêm về chương trình Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, và để xem xác nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx tiếp nhận và xử lý dữ liệu nhân sự từ Thụy Sĩ để sử dụng trong bối cảnh quan hệ tuyển dụng theo Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và đồng ý hợp tác với Giám Đốc Bảo Vệ Dữ Liệu và Thông Tin Liên Bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) và tuân thủ sự tư vấn của các cơ quan đó liên quan đến dữ liệu này.

Perceptyx tuân thủ Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư đối với mọi trường hợp gửi dữ liệu cá nhân trong tương lai từ EU và Thụy Sĩ, bao gồm các quy định trách nhiệm pháp lý đối với gửi dữ liệu trong tương lai. Perceptyx vẫn chịu trách nhiệm pháp lý theo Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư nếu các đại lý bên thứ ba mà chúng tôi thuê để xử lý dữ liệu cá nhân đó thay mặt chúng tôi thực hiện việc đó theo cách không phù hợp với Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, trừ khi chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự kiện dẫn đến thiệt hại.

Tuân theo Các Nguyên Tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, Perceptyx cam kết giải quyết khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân tại EU và Thụy Sĩ nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư trước tiên nên liên hệ với Perceptyx qua:

qua Email tại: customersupport@perceptyx.com hoặc qua đường bưu điện tại: Perceptyx, Inc. 28765 Single Oak Drive Suite 250 Temecula CA 92592 United States

Perceptyx cam kết thêm là sẽ chuyển các khiếu nại chưa giải quyết về Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư cho JAM, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết bất đồng thay thế đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của bạn từ chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi đã không giải quyết khiếu nại của bạn một cách thỏa đáng, vui lòng liên hệ hoặc truy cập https://www.jamsadr.com/ để biết thêm thông tin hoặc để nộp đơn khiếu nại. Các dịch vụ của JAM được cung cấp miễn phí cho bạn.

Các cá nhân có thể có khả năng, theo những điều kiện nhất định, yêu cầu quy trình trọng tài ràng buộc như được cho biết ở Phụ Lục I của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư. Để tìm hiểu thêm về Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, và để xem xác nhận của Perceptyx, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov

Perceptyx, Inc. cam kết hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) của EU và Giám Đốc Bảo Vệ Dữ Liệu và Thông Tin Liên Bang (FDPIC) Thụy Sĩ và tuân thủ sự tư vấn của các cơ quan đó về dữ liệu nhân sự được gửi từ EU và Thụy Sĩ trong bối cảnh quan hệ việc làm.

Trong những trường hợp nhất định, dữ liệu nhân sự có thể được chuyển cho các bên thứ ba theo yêu cầu rõ của nhà tuyển dụng của bạn (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ khảo sát khác). Các bên nhận như thế phải đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật thông tin. Các Bên Thứ Ba như thế phải đồng ý chỉ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân như thế cho các mục đích mà nhà tuyển dụng của bạn thuê họ và họ phải: (1) tuân thủ các nguyên tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư hoặc một cơ chế khác được phép theo (các) điều luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu đối với các hoạt động gửi và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc (2) đồng ý cung cấp đầy đủ các biện pháp bảo vệ đối với Dữ Liệu Cá Nhân có khả năng bảo vệ không thua kém các biện pháp được quy định trong Chính Sách này. Perceptyx cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích khác hoặc cho Các Bên Thứ Ba khác khi Đối Tượng Dữ Liệu đã đồng ý hoặc yêu cầu sự tiết lộ như thế.

Perceptyx tuân thủ thẩm quyền điều tra và thực thi của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Hoa Kỳ (FTC).

QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN, THAY ĐỔI HOẶC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Quyền Tiếp Cận.

  Các đối tượng dữ liệu có quyền biết Dữ Liệu Cá Nhân gì về họ được đưa vào các cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân đó là chính xác và phù hợp với các mục đích mà Perceptyx đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân. Các Đối Tượng Dữ Liệu có thể xem Dữ Liệu Cá Nhân của chính họ được lưu trong các cơ sở dữ liệu và sửa, xóa hoặc chặn bất kỳ dữ liệu nào không chính xác, khi được luật hiện hành cho phép. Khi có yêu cầu hợp lý và theo yêu cầu của các nguyên tắc của Khuôn Khổ Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, Perceptyx cho phép Khách Hàng tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân của họ để sửa hoặc điều chỉnh dữ liệu đó khi không chính xác. Nói chung, dữ liệu này được nhà tuyển dụng của bạn cung cấp cho Perceptyx và bước đầu tiên thích hợp nhất là kiểm tra thông tin này với nhà tuyển dụng của bạn.

  Khách hàng có thể sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của họ hoặc bằng cách liên hệ với Perceptyx qua yêu cầu bằng văn bản. Khi điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân của mình, các Đối Tượng Dữ Liệu phải cung cấp thông tin đúng sự thực, hoàn chỉnh và chính xác. Để yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho văn phòng của Perceptyx.

 2. Các Yêu Cầu Đối Với Dữ Liệu Cá Nhân.

  Perceptyx sẽ theo dõi từng trường hợp sau đây và sẽ gửi thông báo cho các bên thích hợp theo quy định của pháp luật và hợp đồng khi phát sinh trong các tình huống sau đây: (a) yêu cầu có giá trị ràng buộc pháp lý của một cơ quan thực thi pháp luật bắt buộc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trừ khi bị luật pháp hoặc quy định cấm; hoặc (b) yêu cầu nhận được từ Đối Tượng Dữ Liệu. Nếu Perceptyx nhận được yêu cầu tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân từ khách hàng của Khách Hàng, thì, trừ khi có yêu cầu khác theo quy định của pháp luật hoặc hợp đồng với Khách Hàng đó, Perceptyx sẽ giới thiệu Đối Tượng Dữ Liệu đến gặp Khách Hàng.

 3. Đáp Ứng Các Yêu Cầu Tiếp Cận, Điều Chỉnh và Sửa.
  Perceptyx sẽ cố gắng trả lời kịp thời tất cả yêu cầu hợp lý bằng văn bản yêu cầu xem, điều chỉnh, hoặc vô hiệu Dữ Liệu Cá Nhân. 

Nhân Viên Nội Bộ của Perceptyx

Perceptyx, Inc. rất nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nhân viên của Perceptyx vừa được hướng dẫn cách xử lý chính xác thông tin riêng tư vừa tham dự chương trình huấn luyện hàng năm về quyền riêng tư. Nếu một nhân viên tại Perceptyx bị phát hiện là có lỗi khi xử lý thông tin riêng tư bảo mật của bạn, hoặc không tuân thủ chính sách này, các biện pháp kỷ luật nội bộ sẽ được áp dụng bao gồm huấn luyện khắc phục và đến mức và bao gồm sa thải.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư trên Trang Web của Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập vào các trang web của công ty, do đó, chúng tôi đã lập ra chính sách về quyền riêng tư đối với trang web này. Phiên bản mới nhất của tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên trang web của Perceptyx tại https://perceptyx.com/home/about-us/privacy-policy/.

Perceptyx duy trì hai tập hợp dữ liệu riêng.

Tập hợp đầu tiên là dữ liệu được thu thập từ các khách truy cập công khai vào trang web của chúng tôi, có thể được thu thập từ các nhật ký trang web (địa chỉ IP và thời gian truy cập) cùng với bất kỳ thông tin nào được tự nguyện gửi từ một mẫu đơn Liên Hệ Chúng Tôi, có thể chứa tên, địa chỉ email của bạn cũng như thông tin tương tự khác (“Thông Tin Của Bạn”). Chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Của Bạn để trả lời các yêu cầu của bạn gửi cho chúng tôi, và tùy lúc, chúng tôi có thể tham khảo Thông Tin Của Bạn để hiểu hơn về nhu cầu của bạn và chúng tôi có thể cải thiện các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng cách nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên hệ bạn dùng thông tin này trừ khi bạn có yêu cầu được liên hệ cụ thể.

Tập hợp dữ liệu thứ hai là thông tin nhân viên được nhà tuyển dụng của bạn cung cấp cho chúng tôi sử dụng công cụ báo cáo khảo sát của chúng tôi để “điền sẵn” thông tin dân số. Dữ liệu này được Perceptyx và các đại lý của họ xử lý mật. Dữ liệu này được dùng để thực hiện các báo cáo tổng hợp về các đơn vị báo cáo khác nhau trong công ty của bạn. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng trong công cụ báo cáo giúp tránh chọn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào vì các báo cáo không thể được hiển thị thấp hơn một “ngưỡng tối thiểu” về số người tham gia khảo sát.

Thông tin nhật ký web được thu thập khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi bằng máy tính làm máy chủ của trang web chúng tôi (được gọi là “máy chủ web”). Máy chủ web tự động nhận dạng một số thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như ngày giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập, trang web từ đó bạn đến trang web của chúng tôi, loại trình duyệt bạn sử dụng (ví dụ FireFox), loại hệ điều hành bạn đang sử dụng (ví dụ Mac OS X Lion), và tên miền và địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn (ví dụ Verizon FIOS).

Nếu bạn đang sử dụng công cụ báo cáo khảo sát, trang web này có thể sử dụng một công nghệ được gọi là “cookie”. Cookie là một đoạn thông tin mà máy chủ web của chúng tôi gửi đến máy tính của bạn (thực ra là đến tập tin trình duyệt của bạn) khi bạn truy cập một trang web. Sau đó khi bạn trở lại, trang web của chúng tôi sẽ phát hiện liệu máy tính của bạn có một trong các cookie của chúng tôi hay không. Cookie giúp cung cấp thêm chức năng cho trang web và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web được chính xác hơn cũng như xác định xem bạn sẽ được giới thiệu các cấp truy cập báo cáo nào. Ví dụ, trang web của chúng tôi có thể cài đặt cookie lên trình duyệt của bạn, nó giúp bạn không cần phải ghi nhớ và sau đó nhập mật khẩu nhiều lần khi truy cập một trang web.

Trang web này sử dụng các Địa Chỉ Giao Thức Internet (IP). Địa Chỉ IP là một con số được nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn chỉ định cho bạn để bạn có thể truy cập Internet. Nói chung, địa chỉ IP thay đổi mỗi khi bạn kết nối với Internet (nếu nó là địa chỉ “động”). Tuy nhiên, lưu ý rằng 

nếu bạn có kết nối băng thông rộng, tùy vào trường hợp cá nhân của bạn, có thể là Địa Chỉ IP của bạn mà chúng tôi thu thập, hoặc thậm chí có thể là cookie chúng tôi sử dụng, có thể chứa thông tin có thể bị xem là thông tin có thể nhận dạng. Điều này là vì với một số kết nối băng thông rộng, Địa Chỉ IP của bạn không thay đổi (nó là địa chỉ “tĩnh”) và có thể được liên kết với máy tính cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để báo cáo thông tin tổng hợp về việc sử dụng và để giúp cải thiện trang web.

Bạn nên biết rằng trang web này không nhằm mục đích, hay được thiết kế để thu hút các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai mà chúng tôi biết trên thực tế là người dưới 18 tuổi.

Các khu vực của trang web này có thu thập Thông Tin Của Bạn cũng được cấu hình để sử dụng kỹ thuật mã hóa lớp socket bảo mật (SSL) tiêu chuẩn; tuy nhiên, để sử dụng kỹ thuật mã hóa này, trình duyệt của bạn phải hỗ trợ tính bảo vệ bằng mã hóa.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Của Bạn với các đại lý, nhà thầu hoặc đối tác của Perceptyx, Inc. liên quan đến các dịch vụ mà các cá nhân hay tổ chức này thực hiện cho, hoặc với Perceptyx, Inc. Các đại lý, nhà thầu hoặc đối tác này bị hạn chế sử dụng dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào không phải để cung cấp dịch vụ cho Perceptyx, Inc., hoặc các dịch vụ để hợp tác bởi họ Perceptyx, Inc.

Perceptyx, Inc. có quyền chia sẻ Thông Tin Của Bạn để đáp lại yêu cầu thông tin được ủy quyền thích hợp của các cơ quan chính phủ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Trong các trường hợp rất hiếm gặp trong đó an ninh quốc gia, tiểu bang hoặc công ty gặp nguy cơ (chẳng hạn như với hành động khủng bố Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế vào tháng 9, 2001), Perceptyx, Inc. có quyền chia sẻ toàn bộ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về khách truy cập và khách hàng với các cơ quan thích hợp của chính phủ.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp Thông Tin Của Bạn cho một bên thứ ba liên quan đến giao dịch bán, chỉ định, hoặc chuyển nhượng khác đối với hoạt động của trang web này mà thông tin có liên quan, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên mua như thế đồng ý xử lý Thông Tin Của Bạn tuân theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Để tiện cho khách truy cập, trang Web này hiện nay chứa các liên kết đến một số trang web mà chúng tôi cho là có thể cung cấp thông tin hữu ích. Các chính sách và thủ tục chúng tôi mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web đó. Chúng tôi đề nghị bạn nên trực tiếp liên hệ với các trang web đó để biết thông tin về các chính sách bảo mật, an ninh, thu thập và phổ biến dữ liệu của họ.

Để được xóa khỏi danh sách liên hệ của chúng tôi, vui lòng viết thư gửi cho Perceptyx, Inc. tại địa chỉ sau đây:

Perceptyx, Inc.

28765 Single Oak Dr #250 Temecula, CA 92590

Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể tiếp tục nhận được tài liệu trong khi chúng tôi cập nhật các danh sách của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trang Web này. Khi chúng tôi cập nhật nó, để tiện cho bạn, chúng tôi sẽ đăng chính sách cập nhật trên trang này.